Foto: Valdemar Lindekrantz

Farligt gods & lastsäkring

En del av Kustbevakningens arbete för ökad sjösäkerhet är att i hamnarna kontrollera farligt gods-transporter och lastsäkring i lastbärare. Det görs för att minimera riskerna vid transport av farligt gods och annat gods. Kontrollerna sker självständigt, men också i samverkan med Polismyndigheterna, Tullverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Transportstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. När Kustbevakningen arbetar i hamnarna kontrolleras även nykterheten hos förarna.

Farligt gods

Kustbevakningen har tillsynsansvar för farligt gods i hamnars landområden oavsett transportslag. Detta innebär kontroll av såväl lastbärare som transportmedel som ska vidare ut på väg, järnväg eller till sjöss. Kustbevakningen har befogenhet att meddela de förelägganden och förbud som behövs, men också att hindra fortsatt transport från hamn om det är nödvändigt.

Kustbevakningen har 20 stycken behöriga farligt godsinspektörer. De har genomgått en 20 dagars specialutbildning.

Lastsäkring

För bristande lastsäkring av vanligt gods tillåts inte lastning och vidare transport till sjöss förrän bristerna har åtgärdats. Lastsäkringsreglerna för sjötransport finner du i TSFS 2010:174 till höger.

Har godset i lastbäraren lastsäkrats enligt vägreglerna (SFS 1998:1276, 3 kap 80§ samt TSVFS 1978:10) uppfylls även reglerna för sjöfartsområde A (Östersjöfart), men inte reglerna för sjöfartsområde B (Nordsjöfart) eller C (Oinskränkt fart det vill säga utanför Nordsjöfart). Bristande förstängning av gods och dåligt lastsäkrat gods är vanligaste anledningarna till att lastbärare stoppas.

Kustbevakningen har cirka 200 behöriga lastsäkringsinspektörer. Det blir man genom en tre dagars utbildning i Kustbevakningens regi.