Foto: Valdemar Lindekrantz

Utsläpp från eget fartyg

Bestämmelser om oljeskadeersättning gäller även för fritidsbåtsägare och det kan handla om stora belopp.

Som båtägare ansvarar du för att olja så som diesel eller bensin eller andra skadliga ämnen inte kommer ut i vattnet. Du ansvarar också för att förhindra utsläpp.

Om du inte kan ansvara själv eller med hjälp av ditt försäkringsbolag kan Kustbevakningen eller kommunal räddningstjänst vidta åtgärder för att förhindra att olja eller andra skadliga ämnen kommer ut i vattnet eller för att sanera oljan om utsläpp ändå sker. Som båtägare ansvarar du för kostnaderna som uppstår för sådana åtgärder. Det finns inte en nedre gräns när det är okej att släppa ut olja från fritidsbåtar. Även små utsläpp ska förhindras så långt det går.

Kustbevakningen och kommunal räddningstjänst vidtar löpande åtgärder för att förhindra utsläpp och sanera olja som kommit ut i vattnet.

Exempel på vanliga händelser som orsakar utsläpp och hur du kan förhindra att det sker:

  • Håll regelbunden uppsikt på din båt och lämna den inte utan tillsyn under långa perioder för att undvika att den sjunker till kaj.
  • Var försiktig när du tankar din båt för att undvika spill.
  • Pumpa inte ut oljeblandat vatten från t.ex. båtens kölsvin i havet eller sjön.
  • Teckna en båtförsäkring med ansvarsförsäkring som täcker kostnaderna om du ändå orsakar ett utsläpp och Kustbevakningen eller kommunal räddningstjänst måste vidta åtgärder.

Reglerna som säger att fartygsägaren har skyldighet att betala oljeskadeersättning finns i 10 a kap. sjölagen och gäller båtar av alla storlekar och för alla ändamål.

Fritidsbåtsägare kan krävas på ersättning om det kan fastställas att de orsakat ett utsläpp av olja eller annat skadligt ämne.

Så förebygger du ett utsläpp

  • Håll regelbunden uppsikt på din båt och lämna den inte utan tillsyn under långa perioder för att undvika att den sjunker till kaj.
  • Var försiktig när du tankar, både vid sjömack och med dunkar för att undvika onödigt spill.
  • Undvik oljeblandat slagvatten som kan länsas ut av automatisk länspump.
  • Teckna en båtförsäkring som täcker utsläpp från eget fartyg.

Strikt ansvar

Fartygsägarens ansvar enligt sjölagen (1994:1009) är ett så kallat strikt ansvar. Det innebär att ägaren ska ersätta en oljeskada även om ägaren inte är vållande till skadan. 10 kap. sjölagen bygger på internationella regler i den så kallade ansvarighetskonventionen (1992 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja).

Ersättningskrav

Kustbevakningens ersättningskrav omfattar myndighetens insatser och viss beredskap med flyg, fartyg samt kostnader för övrig materiel och för personal. Ersättningsnivåerna beräknas enligt avgiftsförordningen (1992:191) och fastställs i samråd med Ekonomistyrningsverket efter principen om full kostnadstäckning. Beräkningen följer samtidigt också de principer och den praxis som tillämpas internationellt (jämför till exempel internationella oljeskadefonden) och inom EU. Kustbevakningens ersättningskrav motsvarar statens faktiska kostnader - varken mer eller mindre.