Gränskontroll

Gränskontroll av sjötrafiken

Kustbevakningen en skyldighet att hjälpa Polismyndigheten i kontrollverksamheten och myndigheten ska medverka i kontrollverksamheten genom att utöva gränskontroll av sjötrafiken och inre utlänningskontroll av och i anslutning till sjötrafiken.

Myndigheten utför kontroller av handelsfartyg, fritids- och fiskebåtar samt dess besättningar och passagerare. Dessa kontroller utförs i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning. 

Kontroll av personer ombord på fartyg kan ske i hamn, ombord på fartyget eller i särskilda områden i omedelbar närhet av hamnen. Kontrollen kan också ske under färd. Syftet med kontrollen är att undersöka om besättning och passagerare uppfyller kraven för in- och utresa i Schengenområdet. Handelsfartyg kontrolleras genom granskning av besättnings- och passagerarlistor samt, då så anses nödvändigt, genom kontroll ombord på fartyget.

Den reguljära färjetrafiken kontrolleras i och med att de enbart får anlöpa ordinarie terminaler (kontrollställen) i hamnarna. Kryssningsfartyg kontrolleras i princip på samma sätt som handelsfartyg, men endast vid första ankomsthamn till, och sista avgångshamn från, Schengenområdet. Fiskefartyg och fritidsbåtar kontrolleras genom ombordkontroll i hamn eller till sjöss.

Förhandsanmälan

Kustbevakningen ansvarar för den administrativa kontrollen av sjötrafiken. Det utförs genom att den nationella kontaktpunkten, SMC, Swedish Maritime Clearence, tar emot anmälningar från sjöfarten. De ska innehålla förteckningar och uppgifter om besättningsmedlemmar och eventuella passagerare från fartyg som ankommer till svensk hamn.

Gränsövervakning till sjöss

Kustbevakningen arbetar för att Sveriges åtagande att förvalta EU:s gemensamma yttre maritima gräns efterlevs. Den yttre maritima gränsen övervakas utifrån en väl underbyggd maritim lägesbild med hjälp av fartyg, flygplan och från land. Kustbevakningen deltar även aktivt i olika internationella aktiviteter inom gränskontrollområdet. 

De yttre gränserna får passeras endast vid gränsövergångsställen och under särskilda tider. Vilka tider som gäller ska tydligt anges vid gränsövergångsställen som inte är öppna dygnet runt. Fartyg som är destinerade till hamnar som inte är gränsövergångsställen, eller som är destinerade till stängda gränsövergångsställen måste ha tillstånd av Kustbevakningen för att få gå till dessa hamnar. Vissa undantag från denna regel finns för fritidsbåtar och fiskefartyg.