Kustbevakningens inspektörer hittar brister i 40 procent av alla transporter av farligt gods. Foto: Valdemar Lindekrantz

Inte värt rapportera brott mot farligt gods-regler

Efter en dom i Högsta domstolen väcks inte längre åtal för brott mot regelverket som styr hur du får transportera och förvara farligt gods inför och under sjöresa. Kustbevakningen har därför beslutat att inte rapportera dessa brott.

­– Det är ett straffrättsligt misslyckande när uppenbara brott mot gällande lagstiftning inte är värda att utreda, skriver Johan Norrman, chef för Kustbevakningens operativa avdelning, på svd.se idag.

Beslutet att inte rapportera dessa brott enligt regelverket som kallas IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) är väl berett och medvetet, men tyvärr ett mycket tråkigt beslut.

Bakgrunden till beslutet är det faktum att regelverket endast finns på engelska, vilket bryter mot legalitetsprincipen. Efter ett domslut i ett annat fall i Högsta domstolen, mål nr B 6130-18, väcker därför inte Åklagarmyndigheten längre åtal för de här brotten.

Arbetar för förändring

Kustbevakningen vill få till en nödvändig ändring och har därför begärt överprövning av Åklagarmyndighetens beslut att lägga ner förundersökningen i ett specifikt fall. I det specifika fallet är brott mot regelverket uppenbart. Överåklagaren ändrade inte nedläggningsbeslutet och vi har därför gått vidare till Riksåklagaren för att få ärendet överprövat och avdömt.

Kustbevakningen driver också frågan om att få till en översättning genom frekventa kontakter på lednings- och handläggarnivå med Transportstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Regeringskansliet.

– Samtliga instanser är medvetna om problemet, vilket gör att vi hoppas på en snar lösning, skriver Johan Norrman.

Kontroller i hamnarna fortsätter

Kustbevakningen fortsätter att utföra kontroll och tillsyn av farligt gods-transporter i Sveriges hamnar för att trygga en säker sjöresa. Här är det viktigt att känna till en skillnad i våra uppdrag, den mellan å ena sidan kontroll och tillsyn och å den andra brottsbekämpning. Det är brottsbekämpningen, alltså det arbete som tar vid när våra inspektörer upptäcker ett misstänkt brott, som här blir lidande.

Brister leder till förbud mot fortsatt resa

Kontrollerna ska bland annat se till att ämnen som reagerar med varandra lastas med säkra avstånd, att de som utför transporterna har rätt utbildning, utrustning och dokumentation samt att upptäcka odeklarerat eller dolt farligt gods. Många brister leder fortfarande till förbud mot att transporter med brister lastas ombord på fartyg, vilket gör att allvarliga händelser kan undvikas.

– Resultatet av våra kontroller är dyster läsning. Vi har idag ett utfall på 40 procent, det vill säga endast 60 procent av de transporter vi kontrollerar uppfyller regelverkens krav. Vi står inför en nödvändig satsning på den här verksamheten, där 18 inspektörer ska bli 30. Därmed kommer antalet brott vi upptäcker att öka. De utredningarna behöver leda till lagföring, avslutar Johan Norrman.