Foto: Marcus Månsson Foto: Marcus Månsson

Ett år med Kustbevakningslagen

Sedan Kustbevakningslagen trädde ikraft den 1 april 2019 har vi sett flera positiva effekter i arbetet med att förebygga och bekämpa brottslighet med maritim koppling.

Förkortade handläggningstider och ökad lagföring

Kustbevakningslagen gör det möjligt för oss att leda förundersökningar inom de flesta typer av brott som vi ingriper mot. Vi har också möjlighet att bedriva hela brottsutredningen innan den slutredovisas till åklagare. Detta har skapat färre mellanled, kortare handläggningstider och förutsättningar för ökad lagföring.

Avlastar Polismyndigheten

Med den nya lagen behöver vi inte överlämna brottsutredningar till Polismyndigheten i samma omfattning som tidigare. Det minskar belastningen hos Polismyndigheten och ger oss bättre förutsättningar att bedriva utredningsarbete i anslutning till tid och plats för brottet.

Ökad effektivitet och kvalitet med Durtvå

Sedan 1 april 2019 använder vi oss av Polismyndighetens utredningssystem Durtvå. Det har skapat förutsättningar för en effektivare hantering och ökad kvalitet av brottsutredningar. Genom att ärenden kan hanteras i Durtvå har tiden från ingripande till slutredovisning till åklagare minskat avsevärt.

– Det finns ett stort engagemang inom Kustbevakningen och flera goda exempel på ärenden som lett till lagföring på grund av ett välutfört utredningsarbete och tillgången till Durtvå, säger Ulrica Carlson, chef för Kustbevakningens brottsutredningsenhet.

Ett av många goda exempel

Ett sådant exempel skedde tidigare i år då en befälhavare greps i Öresund efter att fartyget brutit mot trafiksepareringen och satt kurs rakt mot land. I nära samarbete med Sjöfartsverket förhindrades en olycka samtidigt som en förundersökning inleddes. Tack var ett bra samarbete i hela utredningskedjan kunde befälhavaren senare dömas för både grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik.

Ny lagstiftning, samma uppdrag

Den nya lagstiftningen har inneburit vissa nya arbetsuppgifter men har inte förändrat vårt uppdrag. Miljöräddningsberedskapen kvarstår och innebär en hög närvaro till sjöss. Att ta tillvara på vår kompetens och närvaro i den maritima miljön har varit en av huvudpoängerna med Kustbevakningslagen och det ser vi nu resultatet av.