Foto: Valdemar Lindekrantz, Kustbevakningen

Information med anledning av nytt coronavirus 2019-nCoV

Kustbevakningen är nationell kontaktpunkt för sjöfarten med ansvar för att ta emot och granska förhandsanmälningar för gränskontroll och sjöfartsskydd. Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset 2019-nCoV understryks befälhavarens skyldigheter att anmäla om misstänkt smitta finns ombord.

Innan ett fartyg anlöper första svenska hamn eller senast vid ankomsten till hamnen ska befälhavaren på fartyget lämna information om hälsotillståndet ombord till Tullverket eller Kustbevakningen om

   1. befälhavaren har anledning att anta att smittämnen eller andra ämnen som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa finns ombord,
   2. fartyget kommer från en hamn i ett område som har förklarats drabbat av ett internationellt hot mot människors hälsa och ankomsten sker inom inkubationstiden för en smittsam sjukdom, eller
   3. det ombord på fartyget finns en person som har vistats inom ett område som har förklarats drabbat av ett internationellt hot mot människors hälsa under sådan tid att inkubationstiden för en smittsam sjukdom inte har gått ut vid fartygets ankomst till hamnen.

(16 § Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa)

Kustbevakningen deltar på nationell nivå i samverkanskonferenser samt följer utvecklingen noga. Mer information om Coronaviruset finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.