Foto: Kustbevakningen

Nationell satsning på nykter sjöfart i februari

För att öka säkerheten till sjöss kommer Kustbevakningen utföra riktade nykterhetskontroller av yrkessjöfarten under februari. Samtliga kuststationer kommer att delta i pådraget.

En nykter sjöfart minskar risken för olyckor och att människor och miljö kommer till skada. Därför kommer Kustbevakningen att bedriva ett nationellt pådrag riktat mot större fartyg som anlöper hamnar runt om i landet under februari.

Nykterhetskontroller har en hög förebyggande effekt som i sin tur skapar förutsättningar för att minska antalet olyckor och skapa en trygg miljö för alla som är till sjöss.

Under pådraget har Kustbevakningen fortsatt beredskap för att bekämpa oljeutsläpp och genomföra sjöräddningar, vilket kan innebära omprioriteringar i händelse av larm.