Ratt- och sjöfylleri

Sjöfylleri

Sedan den första juni 2010 finns en fast gräns på 0,2 promille för sjöfylleri. Regeln gäller alla fartyg som kan framföras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. Både den som framför fartyget och personer ombord, med uppgifter som har stor betydelse för fartygets säkra framförande, omfattas av reglerna. Lagen gäller för såväl yrkessjöfart som fritidssjöfart. Även när det gäller grovt sjöfylleri har straffansvaret utvidgats för de fartyg som omfattas av promilleregeln. Den som har 1 promille alkohol i blodet eller mer döms i normalfallet för grovt sjöfylleri.

Lagen innebär också att Kustbevakningen och Polisen får göra slumpmässiga nykterhetskontroller till sjöss för att kontrollera nykterheten.

För båtar under tio meter och båtar som går långsammare än 15 knop gäller samma regler som tidigare. Kustbevakningen har rätt att stoppa dem och kontrollera nykterheten om man kan misstänka att båtföraren är påverkad av alkohol eller annat medel och inte kan framföra båten på ett säkert sätt. En båtförare som är påverkad av alkohol kan dömas för sjöfylleri om inte båten kan framföras på ett säkert sätt. Om båtföraren har minst en promille alkohol i blodet, är avsevärt påverkad eller kör båt på ett sätt som innebär stor fara för säkerheten till sjöss, kan domen bli grovt sjöfylleri.

Statistik sjöfylleri

  2014 2015 2016 2017 2018
Antal kontroller 2 273 2 272 2 890 2 588 3 946
Antal anmälda brott 101 80 94 88 115
Utfall 4,4% 3,5% 3,6% 3,4% 2,9%

Sommaren 2019
Juni: Antal kontroller: 864. Antal anmälda brott: 39. Utfall: 4.51%

Rattfylleri

För att öka säkerheten på vägarna och till sjöss kontrollerar Kustbevakningen nykterheten på förare som kör motorfordon i hamnar. De rutinmässiga sållningsproven och bevisproven äger främst rum i samband med farligt gods- och lastsäkringskontroller. Kustbevakningen kontrollerar också nykterheten på förare som kör motorfordon och snöskotrar på is. För att förhindra rattfylleribrott kan Kustbevakningen tillfälligt omhänderta exempelvis fordonsnycklar. Man kan också besluta om omhändertagande av körkort och andra behörighetshandlingar.

Befogenheter vid ratt- och sjöfylleri

Kustbevakningens befogenheter vid ratt- och sjöfylleri innebär att förundersökningsledare som utsetts av myndigheten får besluta om att inleda och leda förundersökning om rattfylleri, grovt rattfylleri, sjöfylleri och grovt sjöfylleri. Rättegångsbalkens regler om förundersökningen och de befogenheter undersökningsledaren har gäller också för Kustbevakningens förundersökningsledare.

Kustbevakningens befogenheter avseende rattfylleri finns huvudsakligen i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott. Kustbevakningens befogenheter avseende sjöfylleri finns huvudsakligen i kustbevakningslagen (2019:32).

Sjöfylleri

När det gäller sjöfylleri har en kustbevakningstjänsteman de befogenheter som anges i kustbevakningslagen (2019:32), vilket bland annat innebär:  

  • ta egendom i beslag i de situationer som anges i 27 kap. 4 § rättegångsbalken (vid fara i dröjsmål och avseende föremål som påträffas i samband med gripande, husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning med mera)
  • göra husrannsakan (vid fara i dröjsmål för alla de syften som anges i rättegångsbalken, det vill säga även för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brottet och för att eftersöka den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas).
  • besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning (vid fara i dröjsmål)
  • ta alkoholutandningsprov och stoppa fartyg för sådan provtagning, samt använda våld för att stoppa fartyget. Det alkoholutandningsprov som får tas vid misstanke om sjöfylleri är ett så kallat bevisprov.
  • ta rutinmässiga alkoholutandningsprov (så kallade sållningsprov) och stoppa fartyg för sådan provtagning. Sållningsprov får tas på förare ombord på fartyg om fartyget kan antas framföras med en hastighet om 15 knop eller mer eller kan antas ha ett största skrov om 10 meter eller mer.

Rattfylleri

När det gäller rattfylleri har en kustbevakningstjänsteman samma befogenheter som vid sjöfylleri, men han får dessutom:

  • tillfälligt omhänderta fordonsnycklar, fordon och annat som behövs för färden och genomsöka fordonet.
  • omhänderta körkort, körkortstillstånd och traktorkort.
  • göra ögonundersökning (enligt lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken) samt stoppa fordon för sådan provtagning.
  • ta alkoholutandningsprov och stoppa fordon för sådan provtagning, samt använda våld för att stoppa fordonet. De alkoholutandningsprov som får tas är så kallade sållningsprov och bevisprov. 
  • i sin tjänsteutövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka om ett körkort med behörigheten B innehas.

Nedan redovisas statistik över Kustbevakningens ingripanden mot rattfylleri. I statistiken inkluderas inte redovisning över de personer som genomfört ett positivt utandningsprov i sållningsinstrumentet men som sedan genomfört utandningsprov i bevisinstrumentet understigande straffbar gräns.

Det är alltså endast de som utfört ett utandningsprov över straffbar gräns i bevisinstrumentet och som därmed blivit brottsanmälda för rattfylleri som redovisas nedan.

  2014 2015 2016 2017 2018
Antal kontroller 8 019 14 172 14 519 20 722 30 239
Antal anmälda brott 24 45 39 78 111
Utfall 0,30% 0,32% 0,27% 0,38% 0,37%

Källa: Kustbevakningens interna beslutsstöd (KIBS) samt Kustbevakningens rapportdiarium.