Trafikseparering

Kustbevakningen ska rapportera konstaterade överträdelser av regler i trafikseparerade områden till sjöss.  Följderna kan bli frågan om en brottsutredning eller en flaggstatsrapport.

Fartyg som befinner sig i ett område med trafiksepareringssystem ska följa regel 10 i 1972 års internationella sjövägsregler, COLREG. De internationella sjövägsreglerna utgör i sin helhet Bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:44) om sjövägsregler.

Flaggstatsrapport blir det då det handlar om:

  • Utländska fartyg destinerade till svensk hamn - överträdelsen i svensk ekonomisk zon
  • Utländska fartyg destinerade till utländsk hamn - oavsett område för överträdelsen

Transportstyrelsen är handläggande myndighet för flaggstatsrapporter.

Brottsutredning blir det då det handlar om:

  • Svenska fartyg -  oavsett område för överträdelsen
  • Utländska fartyg destinerade till svensk hamn - överträdelse på svenskt sjöterritorium

Polisen är handläggande myndighet för denna typ av brottsutredningar.