Tillsyn av fartyg

Kustbevakningen genomför bemannings- och behörighetskontroller enligt en överenskommelse med Transportstyrelsen. Kustbevakningens medverkan vid tillsyn av fartyg styrs av 5 kap. 1 § andra stycket i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och 2 § förordningen (1998:962) om tillämpning av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän.

Tillsynens omfattning:

  • Bemanningskontroll på svenska fartyg i internationell och
  • nationell fart med en bruttodräktighet om högst 1500 enligt 1969 års internationella konvention om skeppsmätning,
  • kontroll av passagerarantal och -registrering/-räkning på
  • passagerarfartyg i svensk nationell trafik med undantag för fartyg i trafik mellan Gotland samt angränsande öar och fastlandet,
  • kontroll av svenska fartygs djupgående,
  • kontroll av certifikat för svenska fartyg som enbart går i nationell
  • trafik samt
  • kontroll av efterlevnaden av lagen (1998:958) om vilotid för
  • sjömän på fartyg.