Schengensamarbetet

Operation Triton 2017

Kustbevakningen kontrollerar EU:s yttre gräns. Foto: Valdemar Lindekrantz.

Schengensamarbetet ska garantera fri rörlighet för över 400 miljoner EU-medborgare, icke EU-medborgare som bor i EU eller som besöker EU-området som turister. Inom Schengen krävs inga personkontroller vid resor mellan medlemsländerna. Den yttre gränskontrollen, mot länder som inte ingår i Schengen, har förstärkts i och med samarbetet.

Ett land kan tillfälligt återinföra inre gränskontroll, det vill säga gränskontroll vid gräns mot en annan Schengenstat.

Kodex om Schengengränserna (Gränskodex)

Sveriges operativa medlemskap i Schengensamarbetet styrs av EG-förordningen nr EG399/2016 ”Kodex om Schengengränserna” och nationell lagstiftning, i synnerhet utlänningslagstiftningen.

Skyldighet att lämna förhandsanmälan till Kustbevakningen

Handelsfartyg som kommer från eller avgår till en ort utanför Schengenstaterna har en skyldighet att lämna uppgifter om fartyget och personerna ombord. Förhandsanmälan görs till SMC, Swedish Maritime Clearance. Det är en nationell kontaktpunkt för sjöfarten med ansvar för att ta emot och granska förhandsanmälningar för gränskontroll och sjöfartsskydd.