Tre personer anhållna misstänkta för grovt fornminnesbrott

Kustbevakningens vapensköld

Tre män har anhållits och är på sannolika skäl misstänkta för grovt fornminnesbrott i Östersjön. De anhölls sent under torsdagen av åklagare.

Det var den 10 juli som Kustbevakningen vid en kontroll påträffade dykare som bärgat föremål från ett vrak utanför Öland. Vid husrannsakan på torsdagen hittades en större mängd föremål som misstänks härröra från vrak klassade som fornminnen i Östersjön.

­– Vi utredde inledningsvis beslaget från juli och efter bearbetning i nära samarbete med polisens nationella operativa avdelning har ärendet växt så pass att åklagare nu leder förundersökningen. Vi biträder åklagaren i det fortsatta arbetet, säger Mattias Lindholm, presstalesperson på Kustbevakningen.

Nu inleds ett omfattande arbete med att identifiera och analysera en större mängd beslag som gjorts. Framställan om offentlig försvarare är inlämnad och de misstänkta ska höras i närvaro av försvarare.

– De verkar ha ägnat sig åt vad som framstår som relativt storskalig systematisk vrakplundring och störning av flera vrak, däribland vrak efter äldre örlogsskepp i Östersjön, säger kammaråklagare Robert Knutsson som är förundersökningsledare på Åklagarkammaren i Kalmar.

– Nu vidtar ett arbete med att kartlägga de misstänkta personernas förehavanden. Vi arbetar tillsammans med polisen och Kustbevakningen, som har tagit sin uppgift på största allvar och på ett mycket bra sätt hanterat frågan och tillsatt ordentliga resurser, säger Robert Knutsson.

Senast på söndag kl. 12 måste åklagaren begära personerna häktade eller släppa dem på fri fot.

Åklagaren har inte mer information att lämna i det här tidiga skedet av förundersökningen och är inte tillgänglig för media. När ny information finns kommer ett nytt pressmeddelande. 

Kustbevakningens uppdrag

  • Kustbevakningen har befogenhet att utreda fornminnesbrott i den maritima miljön.
  • Övervakning av platser där fornminnesklassade vrak finns sker regelbundet.
  • I arbetet med att kartlägga och dokumentera fornlämningar på havsbotten bistår Kustbevakningens räddningsdykare Statens maritima och transporthistoriska museer.
  • För att underlätta arbetet med att övervaka, kartlägga och bevara fornlämningar till havs samarbetar Kustbevakningen med Statens maritima och transporthistoriska museer, Polismyndigheten, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet.

Fakta om fornminnesbrott

  • Fornlämningar är en del av det svenska kulturarvet och har ett högt historiskt värde.
  • Vad som är fornminnesbrott framgår av Kulturmiljölagen.
  • Det är förbjudet att av uppsåt eller oaktsamhet rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändrar eller skada fornlämningen.
  • Det här innebär att man endast får titta på fornminnen, i det här fallet dyka på vrak utan att vidröra dem, förutsatt att det inte råder dykförbud på platsen.
  • Fartygsvrak från tiden före 1850 är per automatik fornlämningar. Även ett vrak från senare tid kan vara det om Riksantikvarieämbetet klassat det som fornlämning.
  • Straffminimum för grovt fornminnesbrott är sex månaders fängelse.

Ändrad 4 augusti 2021 11:00

Dela

Kontakt

Mattias Lindholm

Presskontakt

Strategisk inriktning och ledningsstöd

Direkt: 0768-99 53 60

Växel: 0776-70 70 00