HELCOM

Det internationella samarbetet inom HELCOM (Helsingforskommissionen) som rör sjöfart och bekämpning av olje- och kemikalieutsläpp sker i två kommittéer. HELCOM Response och HELCOM Maritime. Sverige representeras av Kustbevakningen i HELCOM Response och av Sjöfartsverket i HELCOM Maritime. 

Arbetet inom HELCOM Response har som målsättning att:

  • säkra snabba nationella och internationella insatser i samband med föroreningsincidenter till havs
  • säkra att det, om en olycka sker, finns rätt utrustning och rutiner för att snabbt, och i samarbete med grannstaterna, kunna reagera på olyckan
  • analysera utvecklingen av sjötransporterna i östersjöregionen och undersöka hur detta kan påverka det internationella samarbetet inom bekämpningsområdet
  • samordna den luftburna övervakningen av fartygslederna för att ge en komplett bild av utsläpp från fartyg samt att avslöja misstänkta förorenare.

Arbetet inom HELCOM Maritime syftar till att förebygga föroreningar från sjöfarten, både i samband med fartygens normala drift och i samband med olyckor.

HELCOM Maritime arbetar för att:

  • se till så att antagna regler tas i bruk på ett effektivt och samordnat sätt, inklusive ett nära samarbete för att se till så att brott mot reglerna beivras
  • främja åtgärder som syftar till att begränsa föroreningar från havsbaserade källor och på samma gång främja en säker sjöfart. 
  • På grund av sjöfartens internationella karaktär arbetar HELCOM Maritime för att främja att internationella regler antas både på regional och internationell nivå.