Sjötrafikövervakning

Kustbevakare spanar över havet i solnedgång

En av Kustbevakningens uppgifter är att se till att sjötrafikbestämmelser följs. Foto: Valdemar Lindekrantz

För att se till att sjötrafikbestämmelser följs och att motverka sjöfylleri och vårdslöshet i sjötrafik utför Kustbevakningen sjötrafikövervakning. I takt med en intensivare trafik av yrkesfartyg och fritidsbåtar krävs starka och täta insatser.

I sjötrafikövervakning ingår bland annat att kontrollera:

  • att gällande fartbegränsningar inte överträds
  • att gott sjömanskap iakttas
  • att sjötrafikreglerna följs
  • nykterheten ombord
  • att avlysta vattenområden inte överträds
  • att regler i trafikseparerade områden till sjöss följs.

Fartygstrafiken är som livligast under sommarmånaderna. Under den perioden skärps därför övervakningen längs kusterna och i skärgårdarna för att minska antalet olyckor och skapa en trygg miljö för alla som är till sjöss. Insatserna riktas främst mot sjöfylleri, fartöverträdelser, vårdslöshet och lanternebrott. Utöver att kontrollera nykterhet och att se till att sjötrafikregler följs ser Kustbevakningen också till att bestämmelserna om avlysta vattenområden respekteras.