Undermeny

Stärkt nationell samverkan för fartygsolyckor med förorening till sjöss (MSB 2:4 medel)

Sjöfarten genomgår snabb omställning där politiska beslut om minskade luftemissioner och ökade godstransporter till sjöss indirekt orsakar negativa konsekvenser för oljeskyddsberedskapen och miljörisker från fartygsolyckor.

Kommunala och regionala oljeskyddsplaner och Kustbevakningens räddningstjänstplan utgör grund för Sveriges planering på området. Idag saknas övergripande planering på nationell nivå som tydliggör samverkansbehov, roller, resurser och ansvar vid de riktigt stora och komplexa föroreningsolyckorna.

Erfarenheter från senaste årens händelser har visat på utvecklingsbehov av planeringen men också av centrala myndigheternas stöd vid händelser. Projektet omfattar flera åtgärder som sammantaget bidrar till att stärka samverkan och förmågan att hantera för föroreningsolyckor till sjöss när olyckan blir så stor att den är att betrakta som kris eller miljökatastrof. Bland annat görs en översyn av befintliga centrala stödet, t.ex. i form av manualer, vägledningar och expertstöd, samt myndighetsövergripande/gemensamma frågor och stöd.