Gränsövervakning

Övervakning

Kustbevakningens arbete inom gränsförvaltningen är framförallt att övervaka sjötrafiken. Foto: Kustbevakningen

I Sverige har Polismyndigheten det huvudsakliga ansvaret för gränskontrollen och ansvarar för in- och utresekontrollerna. Kustbevakningen hjälper Polismyndigheten i kontrollverksamheten och medverkar i gränskontrollen av sjötrafiken.

Kustbevakningens roll

Kustbevakningens gränsövervakande verksamhet utförs både i Sverige och andra EU-länder. Den utgör en del av Sveriges åtagande i förvaltningen av EU:s yttre gränser enligt Schengenregelverket och enligt EU:s förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen (EBCG-förordningen).

Kustbevakningens förmåga finns i den maritima miljön. Därför sker gränsövervakningen i regel vid sjögränsen, där andra myndigheter saknar resurser. Kustbevakningens uppgifter är att

  • medverka i Polismyndighetens kontrollverksamhet enligt utlänningslagen genom att utöva kontroll av sjötrafiken
  • övervaka sjötrafiken avseende gränspassage och vistelserätt, eller inre utlänningskontroll
  • förhindra obehörig gränspassage, gripa och vidta åtgärder mot personer som har passerat gränsen på ett olagligt sätt och som saknar vistelserätt samt att lämna över dessa personer och ärenden till Polismyndigheten
  • biträda i Polismyndighetens verksamhet.

Syftet med gränsövervakning och kontroll är att underlätta för smidiga och säkra gränspassager, minska risken för gränsöverskridande brottslighet och illegala gränspassager över Sveriges maritima yttre gräns samt bidra till ökad nationell säkerhet. Ett nära samarbete mellan Kustbevakningen och Polismyndigheten är viktigt för ett effektivt och rättssäkert gränskontrollarbete.

Uppdrag att övervaka sjötrafiken

Kustbevakningens roll i gränskontrollen har fokus på gränsövervakningen av sjötrafiken. Syftet med övervakningen är att förhindra obehöriga gränspassager och att bidra till den nationella situationsbilden.

I anslutning till gränsövervakning och övrig sjöövervakning ansvarar Kustbevakningen även för att ta emot anmälningar från sjöfarten gällande de fartyg som avser anlöpa till svenska hamnar. Dessa anmälningar hanteras vid Swedish Maritime Clearance (SMC) som i detta avseende är nationell kontaktpunkt för sjöfarten. SMC kontrollerar anmälningarna bland annat med stöd av Schengen Information System (SIS).

Kustbevakningen kan även medverka med vissa i kontroll av fritidsfartygs gränspassager, fatta vissa beslut om ankomsthamn eller fortsatt färd samt utföra inre utlänningskontroll av och i anslutning till sjötrafiken.

Möjligheter att biträda Polismyndigheten

Kustbevakningen kan även biträda Polismyndigheten med åtgärder efter en begäran. Biträde ges då under förutsättning att Kustbevakningen också har rätt kompetens, utrustning och lämplig tillgänglig resurs för uppgiften. Biträde är oftast aktuellt avseende fritidsbåtar, men också andra typer av fartyg, som fiskefartyg, handelsfartyg, kryssningsfartyg eller färjor med tredjelandstrafik.

Dela

Läs mer om SMC, Swedish Maritime Clearance