Undermeny

Vårt miljöarbete

Diesel uppsamlad vid Ljusterö

Kustbevakningen ska minimera miljökonsekvenserna vid olyckor till sjöss. Här har vi samlat upp diesel efter ett utsläpp i Stockholms skärgård. Foto: Kustbevakningen.

Kustbevakningens vision beskriver vad vi vill uppnå genom vår verksamhet och uppdrag: En trygg, ren och levande havsmiljö för alla.

Genom vår unika kompetens skyddar vi liv och miljö till sjöss, nu och i framtiden. Vi medverkar till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Detta uppnås genom att integrera miljötänkande och miljöaspekter i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla Kustbevakningens arbetsenheter.

Kustbevakningens miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund.

Genom vårt arbete bidrar vi till uppfyllelse av

 • Sveriges 16 nationella miljömål
 • Nationellt och internationellt beslutade klimatmål samt
 • Agenda 2030

Till år 2026 är vårt önskade läge

 • Att kunna vara på rätt ställe, vid rätt tillfälle och använda teknik och metoder som minskar vårt klimatavtryck.

Kustbevakningens miljöpolicy

Kustbevakningens miljöpolicy beskriver våra ambitioner, avsikter och vårt engagemang för att värna om miljön och minska vårt eget klimatavtryck. Vi bidrar till att framtida generationer kan ta del av havsmiljön på samma sätt som vi kan idag. Det gör vi genom vårt uppdrag som enligt vår myndighetsstrategi lyder:
”Vi arbetar med räddningstjänst, sjöövervakning och är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön.”

I vår myndighetsutövning ska vi

 • bidra till ett hållbart fiske genom fiskekontroll till sjöss
 • bedriva övervakning till sjöss och ordningshållning i sjötrafiken samt utöva tillsyn och kontroll inom fiskeri, tull, gräns, sjötrafik och jakt
 • utreda och beivra vissa miljöbrott
 • minimera miljökonsekvenserna vid olyckor till sjöss genom en hög beredskap
 • verka för att minska miljöpåverkan från sjöfarten och genomföra insatser för att bevara och skydda havsmiljön samt återställa skadad miljö.

I vår egen verksamhet ska vi

 • efterleva miljölagstiftning, nationella miljökvalitetsmål och andra krav som gäller förvår verksamhet
 • planera och genomföra vår verksamhet i syfte att öka effektiviteten och minimera miljöpåverkan från fartyg, flygplan och andra farkoster
 • ställa tydliga miljö- och hållbarhetskrav vid inköp av materiel och tjänster
 • hushålla med energi och råvaror samt minimera användning av miljöfarliga ämnen och ändliga resurser
 • höja medarbetarnas kompetens och ansvarskänsla inför det egna arbetsområdets miljöpåverkan
 • arbeta för ständig förbättring av vår verksamhets miljöarbete och miljöpåverkan.

Ansvar och genomförande

Miljöarbete är en strategisk fråga för hela myndigheten. Högsta ledningens engagemang säkerställer att miljöpolicy såväl som ett systematiskt miljöarbete genomsyrar hela organisationens arbete.

Kustbevakningens medarbetare och chefer har ett ansvar att bidra till det systematiska miljöarbetet genom att följa miljöpolicyn. Miljöpolicyn ska kommuniceras till personer som arbetar för eller på uppdrag av myndigheten
och vara tillgänglig för allmänheten.