Undermeny

Vår samverkan

Loke Viking, Almirante Storni och KBV 001 10 dec 2021.jpg

Nationell och internationell samverkan sker bland annat i samband med operationer. Foto: Kustbevakningen

Samverkan, nationell och internationell, präglar en stor del av Kustbevakningens verksamhet och påverkar vårt arbetssätt och förmåga. Framförallt vid stora utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen samverkar vi med flera svenska och utländska myndigheter. Stora utsläpp kan vi bara möta tillsammans med andra.

Kustbevakningen samverkar med en rad myndigheter och organisationer inom de tre uppdragen räddningstjänst, sjöövervakning och krisberedskap. Framförallt sker samverkan i vardagen med Polismyndigheten, Tullverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten. Samverkan sker på olika sätt; strategiskt på central, operativt på regional och som genomförandeverksamhet på lokal nivå.

Internationell samverkan sker i vardagen, i arbetsgrupper, övningar och operationer. De olika ländernas bidrag höjer den gemensamma förmågan samtidigt med varje lands egen förmåga. Kustbevakningen arbetar med följande områden internationellt:

  • Räddningstjänst – miljöräddning och sjöräddning
  • Sjöövervakning – miljöövervakning, fiskeriövervakning
  • Brottsbekämpning – smuggling och miljöbrott