Sjösäkerhet

Kontroll av container i samverkan med Arbetsmiljöverket

En del av Kustbevakningens arbete för ökad sjösäkerhet är att i hamnarna kontrollera farligt gods-transporter och lastsäkring i lastbärare. Foto: Kustbevakningen

Transportstyrelsen är den myndighet i Sverige som har huvudansvaret för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Det inkluderar tillsyn över den civila sjöfarten och innefattar sjösäkerheten, sjöfartsskyddet och hamnskyddet.

Kustbevakningen utför sjösäkerhetstillsyn för att förebygga, hindra och begränsa skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan orsakas av brister inom sjötrantransporten. Myndigheten genomför kontroller av transporter av farligt gods i hamnarna och av säkring av last för sjöfärd. Kontrollerna sker självständigt, men också i samverkan med Polismyndigheterna, Tullverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Transportstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. När Kustbevakningen arbetar i hamnarna kontrolleras även nykterheten hos förarna.

I sjösäkerhetstillsynen ingår också bemannings- och behörighetskontroller på svenska yrkesfartyg upp till 1 500 brutto samt svenska fritidsskepp.

Lastsäkring

Kustbevakningen kontrollerar lastsäkring av last i lastbärare som är avskilda för sjötransport men som inte lastats ombord på fartyg. Till stöd finns dokument som beskriver vad som är godkända och lämpliga lastsäkringsmetoder. Vid brister i lastsäkringen så har kustbevakningen befogenhet att hindra transporten för vidare färd.

Kustbevakningen meddelar föraren (om sådan finns) och rederiet om bristen/bristerna och lastbäraren hindras för att lastas på fartyg och för fortsatt färd innan bristerna åtgärdats. Vidare rapporterar Kustbevakningen in till Transportstyrelsen de brister i lastsäkringen man hittar.

Regler kring lastsäkring för sjötransport hittar ni på Transportstyrelsen hemsida och i TSFS 2010:174.

Bristande förstängning av gods och dåligt lastsäkrat gods är vanligaste anledningarna till att lastbärare stoppas.

Farligt gods

Kustbevakningen har tillsynsansvar för farligt gods i hamnars landområden oavsett transportslag. Detta innebär kontroll av såväl lastbärare som transportmedel som ska vidare ut på väg, järnväg eller till sjöss. Kustbevakningen har befogenhet att meddela de förelägganden och förbud som behövs, men också att hindra fortsatt transport från hamn om det är nödvändigt.

Bemanning och behörighet

Kustbevakningen utövar tillsyn på fartyg i den utsträckning som Transportstyrelsen beslutar i samråd med Kustbevakningen.

De fartyg som Kustbevakningen ska bedriva tillsyn på är svenska fartyg i internationell och nationell fart med en bruttodräktighet om högst 1500 ton när det gäller bemanningskontroll samt kontroll av lagen om vilotid.

Passagerarfartyg i svensk nationell fart (undantag för fartyg i trafik mellan Gotland och fastlandet) när det gäller kontroll av passagerarantal och registrering/-räkning.

Svenska fartyg i nationell och internationell trafik oavsett bruttodräktighet när det gäller kontroll av djupgående.

Svenska fartyg i nationell trafik oavsett bruttodräktighet när det gäller kontroll av certifikat.

Sjöfartsskydd

Tillsammans med Transportstyrelsen och Polisen arbetar Kustbevakningen för att det internationella regelverket om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (ISPS-koden) ska följas.

Regelverket gäller alla fartyg av viss storlek i internationell trafik. Enligt reglerna ska fartyg med en bruttodräktighet över 500 ton som avser att anlöpa svensk hamn, lämna information av sjöfartsskyddskaraktär, en förhandsanmälan. Reglerna om sjöfartsskydd syftar till att skydda sjöfartssektorn mot grova våldsbrott, bland annat terrorism.

Förhandsanmälan

Reglerna om sjöfartsskydd innebär en skyldighet för handelssjöfarten att göra förhandsanmälan till SMC, Swedish Coast Guard Maritime Clearance.