Tullkontroll

Tullverket är huvud- och helhetsansvarig för kontrollen av varor vid införsel till och utförsel från Sverige. Tullverket har enligt smugglingslagen även ett huvudansvar för tillhörande brottsbekämpning. Insatser mot smuggling av narkotika och storskalig smuggling av alkohol och tobak är prioriterade av regering och riksdag. 

Då Tullverket inte förfogar över egna fartyg, flyg eller dykresurser använder sig Tullverket av Kustbevakningen som sin maritima plattform. Det gör Kustbevakningen genom att självständigt kontrollera sjötrafiken och i övrigt utföra kontroller i samverkan med Tullverket.  Kustbevakningen genomför ombordkontroller på handelsfartyg och fritidsbåtar till sjöss och utövar kontroll av varor och gods i hamnar.

Samverkan mellan Tullverket och Kustbevakningen regleras i en gemensam överenskommelse avseende samarbete för tullkontroll.