Kustbevakningen och Sveriges ordförandeskap i EU

Operation Triton 2017

Det svenska EU-ordförandeskapet

Under perioden 1 januari–30 juni 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i ministerrådet samt företräder rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner.

Varje medlemsstat har prioriteringar för sitt ordförandeskap och Regeringen har beslutat om fyra prioriteringar som ska gälla under det svenska ordförandeskapet: 

Säkerhet – enighet
Resiliens – konkurrenskraft
Välstånd – grön omställning och energiomställning
Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval

Kustbevakningens roll under ordförandeskapet

Då Kustbevakningen arbetar med säkerhetsfrågor inom en mängd olika områden berörs myndigheten av flera rådsarbetsgrupper. Det kan handla om att arbetsgrupper genomför möten i Sverige och då även besöker myndigheten eller att Kustbevakningen bidrar kring säkerheten under vissa högnivåmöten. Kustbevakningen har i regleringsbrevet för 2023 fått i uppdrag att stödja Regeringskansliet i arbetet med ordförandeskapet.

I en av rådsarbetsgrupperna har Kustbevakningen en större roll. Det gäller arbetsgruppen som arbetar med den Europeiska maritima säkerhetsstrategin.

Prioriteringar för arbetsgruppen

Arbetsgruppen ska hantera en mängd frågor. Några som särskilt har prioriterats under det svenska ordförandeskapet är: 

 • Uppdatera den maritima säkerhetsstrategin, och tillhörande handlingsplan, och sedan förhandla fram en så kallad rådslutsats kopplat till strategins förslag.

 • Frågor kring motståndskraft och skydd av maritim kritisk infrastruktur. Incidenterna med Nord Stream har inneburit att frågor kring kritisk infrastruktur till sjöss har fått mycket hög prioritet och flera förslag kommer att behöva hanteras under ordförandeskapet.

 • Maritimt civilt-militärt samarbete. Frågor som ligger i gråzonen mellan militära och civila uppgifter till sjöss kommer att ha en hög prioritet. Framförallt med tanke på de ökande hybridhoten, där det inte alltid är helt självklart om det är militära eller civila hot som behöver hanteras.

 • Andra ämnen kopplat till europeisk säkerhet. Det pågår ett krig i Europa vilket innebär att vi kommer att driva ett ordförandeskap som behöver behöver vara berett på att snabbt ta tag i oförutsedda frågor som berör säkerheten i Europa.

Möten

Sex möten planeras att genomföras i Bryssel jan-juni. Utöver de mötena planerar arbetsgruppen att genomföra ett så kallat informellt möte i Sverige. Det mötet kommer att pågå under tre dagar i juni där bland annat ett besök hos Kustbevakningen planeras att genomföras.

Om EU-ordförandeskapet

 • Ordförandeskapet roterar mellan EU:s 27 medlemsländer var sjätte månad
 • Sverige är ordförande 1 januari–30 juni 2023
 • Som ordförande leder Sverige cirka 2 000 möten i Bryssel och i Luxemburg, och cirka 150 möten i Sverige
 • Utöver ministrarna leder ungefär 200 svenska tjänstepersoner olika arbetsgrupper i rådet (Kustbevakningen bidrar till Justitiedepartements ledning i en av dessa grupper)
 • Sveriges tredje ordförandeskap, tidigare ordförande 2001 och 2009

Ordförandeskapets uppgifter

Ordförandeskapet ska driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsländerna samarbetar. För att kunna göra det måste ordförandeskapet agera som en neutral medlare.

Ordförandeskapet har två huvuduppgifter: 

 • Att planera och leda mötena i rådet och dess förberedande organ
 • Att företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner

Läs mer om Sveriges ordförandeskap 

Läs mer om Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Vad innebär rådets ordförandeskap och hur arbetar ordförandeskapet? (film) 

Ordförandeskapets officiella webbplats

Kustbevakningens EU-samarbeten i vardagen

Oberoende av ordförandeskapet arbetar Kustbevakningen kontinuerligt med flera samarbeten inom den Europeiska unionen. Exempel på det är samarbeten med EU:s fiskekontrollmyndighet, EFCA, EU:s maritima säkerhetsmyndighet, EMSA, och EU:s gränsbevaknings- och kustbevakningsmyndighet, FRONTEX.

Samarbetet med FRONTEX har varit särskilt prioriterat de senaste åren då Kustbevakningen har varit en av de myndigheter som har fått i uppdrag att bidra till uppbyggnaden av den stående styrkan inom FRONTEX.

Bland FRONTEX olika uppgifter ingår också EU-gemensamma operativa insatser med syfte att bevaka EU:s yttre gräns. Kustbevakningens och Polisens uppdrag vid de insatserna är att bistå de nationella myndigheter som leder insatsen med gränsövervakning till sjöss. Kustbevakningens deltar just nu i en insats i Italien och rollen innebär bland annat: 

 • Att med båt, besättning och ledningspersonal under aktuell tidsperiod stå till FRONTEX och värdlandet Italiens förfogande.
 • Att övervaka angivna områden och upptäcka, identifiera, rapportera och följa relevanta objekt.
 • Att bistå i sjöräddningsoperationer genom att vidarebefordra information och aktivt delta i räddningsinsats om ett fartyg eller personer befinner sig i, eller befaras hamna i, sjönöd.