Sjöövervakning

Kustbevakare övervakar till sjöss

Kustbevakare utövar sjöövervakning. Foto: Johnny Söderberg

Kustbevakningen ansvarar för att övervaka maritima miljöer och tillhandahålla sjöinformation till andra myndigheter. Vi har till uppgift att bedriva övervakning till sjöss och ordningshållning i sjötrafiken samt utöva tillsyn och kontroll inom bland annat fiskeri, tull, gräns, sjösäkerhet och sjötrafik. Kustbevakningen förebygger och utreder även vissa brott i maritim miljö.

Tullverket är huvud- och helhetsansvarig för kontrollen av varor vid införsel till och utförsel från Sverige. Tullverket har enligt smugglingslagen även ett huvudansvar för tillhörande brottsbekämpning. Insatser mot smuggling av narkotika och storskalig smuggling av alkohol och tobak är prioriterade av regering och riksdag. Då Tullverket inte förfogar över egna fartyg, flyg eller dykresurser använder sig Tullverket av Kustbevakningen som sin maritima plattform. 

Transportstyrelsen är den myndighet i Sverige som har huvudansvaret för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Det inkluderar tillsyn över den civila sjöfarten och innefattar sjösäkerheten, sjöfartsskyddet och hamnskyddet.

Kustbevakningen utför sjösäkerhetstillsyn för att förebygga, hindra och begränsa skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan orsakas av brister inom sjötrantransporten.