Fiskeriövervakning och -kontroll

Kustbevakare mäter storlek på hummer

Övervakning av fiske är ett av Kustbevakningens ansvarsområden. Foto: Anna Lindblad

Kustbevakningen är den svenska myndighet som har huvudansvaret för fiskerikontroll av yrkesfisket till sjöss. Myndighetens verksamhet ska bidra till en ökad eller upprätthållen regelefterlevnad som möjliggör långsiktigt hållbara fisk- och skaldjursbestånd. För att åstadkomma detta utför myndigheten övervakning och inspektioner med både fartyg och flyg för att bland annat kontrollera fiskeområde, tillstånd, loggböcker, redskap, fångst och förbudsområden.

Kustbevakningens fiskeriövervakning och -kontroll av yrkesfisket planeras och styrs utifrån en nationell tillsynsplan som årligen tas fram i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten. Myndigheterna har ett nära samarbete som styrs utifrån en överenskommelse om samverkan. Havs- och vattenmyndigheten har ett övergripande ansvar för all fiskerikontroll i Sverige och även ett särskilt utpekat ansvar för landningskontrollen.

EU-länderna i Europa ska gemensamt värna om att bevara fiskbestånden och se till att endast tillåten mängd fisk fångas, samtidigt som de ska förvalta fiskeflottorna och upprätthålla en livskraftig fiskerinäring. För detta finns en fullt utvecklad gemenskapspolitik, där alla EU:s länder omfattas av samma bestämmelser (den så kallade gemensamma fiskeripolitiken, GFP). Alla medlemsländer följer inte bara samma grundläggande lagstiftning, utan måste också delta i gemensamma aktiviteter för att skydda fisken i varandras vatten.

Kustbevakningen ansvarar för Sveriges del av de kontrollåtgärder som EU genomför till sjöss och samarbetar med Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA), framför allt gällande kontrollinsatser inom Joint Deployment Plan (JDP). Kustbevakningen ansvarar också för Sveriges del av den övervakning som Europeiska unionen genomför till sjöss inom det område som regleras av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC).

Utöver kontroll av yrkesfisket omfattar Kustbevakningens verksamhet även övervakning och tillsyn av fritidsfisket, vilket sker regelbundet längs hela den svenska kusten, i Vänern och Mälaren. Här fokuserar vi på att bland annat kontrollera rätten till fiske, redskap, fångst och fredningsområden.

Alla kustbevakare har kunskap att kontrollera fritidsfiske och det kustnära småskaliga yrkesfisket, medan kontroll av det mer avancerade storskaliga yrkesfisket sker av kustbevakare med mer specialistkunskap.

Dela

Havs- och vattenmyndigheten