Ledning

Verksledning

Generaldirektören, Therese Mattsson, ansvarar inför regeringen för verksamheten vid myndigheten och ska se till:

  • att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen
  • att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt och
  • att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Generaldirektören är också ytterst verksamhetsansvarig för Kustbevakningens verksamhet och därmed för myndighetens fartygsdrift och luftfartsverksamhet.

Överdirektören, Anders Kjaersgaard, tjänstgör i generaldirektörens ställe när generaldirektören inte är i tjänst eller i den utsträckning som generaldirektören bestämmer. Överdirektören ska i övrigt stå till generaldirektörens förfogande för särskilda frågor.

Ledningsgrupp

Utöver verksledningen finns även generaldirektörens ledningsgrupp som leds av generaldirektören, som är ordförande. Övriga ledamöter är överdirektören samt avdelningscheferna. Även andra ledamöter kan adjungeras till ledningsgruppen efter generaldirektörens bedömning. Ledningsgruppen behandlar principiella och strategiska frågor inom styrning, ledning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Detta ska bland annat säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande lagar och regler.

Generaldirektör Therese Mattsson

Överdirektör Anders Kjaersgaard

Pär-Åke Eriksson, tf. chef operativa avdelningen

Per Strand, chef metodutvecklingsavdelningen

Henrik Jonsson, chef för materiel- och lokalförsörjningsavdelningen samt tf. chef för it-avdelningen

Fredrik Svensson, tf. chef Personal- och ekonomiavdelningen

Sofia Moestedt, chef avdelningen för strategisk inriktning och ledningsstöd

Kontakt

Therese Mattsson

Generaldirektör

Växel: 0776-70 70 00

Kontakt

Anders Kjaersgaard

Överdirektör

Kustbevakningen

Växel: 0776-70 70 00