Frågor & svar

Vad gäller för min båt?

Fråga: Får jag ha märkt bränsle i tanken på min båt?

Svar: Det korta svaret är: Nej, du får inte ha märkt bränsle i tanken på ett fartyg som definieras som båt enligt Lagen om skatt på energi. Är fartyget minst 12 meter i längd och minst 4 meter i bredd är det ett skepp. Alla andra fartyg är båtar, som alltså inte får ha märkt bränsle i tanken.

Fråga: Gäller det verkligen alla fritidsbåtar?

Svar: Ja, det gäller generellt för alla båtar, som enligt lagen om skatt (LSE) är kortare än 12 eller smalare än 4 meter. Är ditt fartyg exempelvis 15 meter långt och 3,99 bred, så är det enligt LSE en båt. Det finns undantag som i princip innebär att om båten används kommersiellt, till exempel för passagerartrafik, transporter mot betalning eller för fiske, får märkt bränsle användas. För att få använda märkt bränsle behöver du ett medgivande från Skatteverket. Det gäller både båtar och skepp i kommersiell verksamhet.

Fråga: Min fritidsbåt är över tolv meter, då får jag väl köra på grön diesel?

Svar: Det får du, om fartyget samtidigt är bredare än 4 meter. Om det är längre än 12 meter men under 4 meter i bredd, är det fortfarande definierat som en båt enligt LSE. Det är då inte tillåtet att använda märkt bränsle i båtens tank.

Du får köra fritidsskepp (längre än 12 meter och bredare än 4 meter) på märkt bränsle, men då ska du skatta för det. Kustbevakningen kontrollerar inte fritidsskepp enligt LSE. För mer information kan du kontakta Skatteverket.

Fråga: Jag använder samma båt både i yrkestrafik och privat. Hur gör jag då?

Svar: I den här situationen ska du betala skatt för det bränsle du förbrukar när du använder båten privat. Om Skatteverket har gett sitt medgivande till skattebefriad förbrukning av märkt bränsle och det i en kontroll framkommer att du använt bränslet till annat än det som står på medgivandet, ska du redovisa det till Skatteverket och betala skatt för bränslet.

Fråga: Vad gäller för utlandsregistrerade båtar?

Svar: Bestämmelserna i LSE gäller såväl svenska som utländska båtar på svenskt sjöterritorium.

Lagen om skatt på energi

Fråga: Hur länge har de här reglerna funnits? Är de nya för i år?

Svar: Lagen om skatt på energi, som reglerar användningen av märkt bränsle, har funnits sedan 1994. I och med att Skatteverket bett Kustbevakningen att göra fler av dessa kontroller har metod och regelverk arbetats fram vilka nu införts i verksamheten.

Fråga: Får jag köpa märkt bränsle? Det har ju alltid gått bra.

Svar: Märkt bränsle är avsett för fartyg i yrkesverksamhet. För att få använda märkt bränsle behöver du ett medgivande från Skatteverket vilket ges till yrkesverksamheter. Medgivandet, som är skriftligt, ska kunna uppvisas i samband med kontroll.

Lagen om skatt på energi reglerar otillåten användning av märkt bränsle, inte om du köper den. Om du använder bränslet i fritidsbåtens tank, innebär det otillåten användning och Skatteverket kan belägga dig med en sanktionsavgift.

Fråga: Jag får använda märkt bränsle. Vad behöver jag visa upp i en kontroll?

Svar: Du ska kunna visa upp medgivandet från Skatteverket i samband med att Kustbevakningen gör kontrollen.

Fråga: Om jag tankat märkt bränsle utomlands, kan jag fortfarande få betala en sanktionsavgift i Sverige?

Svar: Om du har tankat i ett land där det är tillåtet att tanka märkt bränsle i båt, som exempelvis Norge, får du köra på det i Sverige. Tänk då på att kunna visa upp kvittot som kan styrka att du tankat där. Om sådant inte finns tar vi prov på bränslet och överlåter till Skatteverket att utreda omständigheterna och om det är aktuellt med sanktionsavgift.

Fråga: Närmaste sjömack har bara en pump. Hur vet jag om det är beskattad diesel där?

Svar: Vi rekommenderar dig att fråga mackägaren, eller om möjligt tanka där du är säker på vilket bränsle du köper.

Kustbevakningens uppdrag

Fråga: Vilket är Kustbevakningens uppdrag och ansvar?

Svar: Av 10 kap. 9 § andra stycket LSE framgår att Kustbevakningen ska utöva tillsyn av båtar. Det innebär i praktiken att Kustbevakningen ska kontrollera bränslet i båtars tankar, och i de fall det kan tänkas handla om märkt bränsle, det vill säga om bränslet är grönfärgat, missfärgat eller grumligt, skicka ett bränsleprov för analys.

Själva kontrollen 

Fråga: Hur går en kontroll till?

Svar: Kustbevakningen behöver komma åt båtens tank, eller på annat sätt kunna kontrollera bränslet ombord, till exempel i ett bränslefilter. I de fall det kan tänkas handla om märkt bränsle, det vill säga om bränslet är grönfärgat, missfärgat eller grumligt, och det inte finns något som säger att du får använda det, tar vi ett bränsleprov och skickar det för analys till Nationellt forensiskt centrum, NFC, på Polismyndigheten. Säger provsvaret att det handlar om märkt bränsle meddelar vi det till Skatteverket som inom ramen för sitt uppdrag utreder ärendet och eventuellt fattar beslut om sanktionsavgift.

Ser bränslet ut som det ska vid kontrollen, tackar vi för oss.

Fråga: Hur ska Kustbevakningen kunna kolla när de flesta sjömackar bara har grön diesel som de även säljer till privatpersoner fast då till högre pris?

Svar: Detta är Skatteverkets ansvarsområde att tillsyna. Vi har inga befogenheter eller möjligheter att kontrollera sjömackens skatteredovisning av punktskatter och kan därmed inte agera mot sjömackarna inom vårt uppdrag. Vi kan informera dem om regelverket kring märkt bränsle och båtar, men den tillsyn och kontroll vi har till uppgift att göra är kopplat till båtar enligt definitionen i LSE (lagen om skatt på energi).

Fråga: Kan jag vägra att släppa ombord Kustbevakningen på min båt?

Svar: En kustbevakare kan gå ombord en båt, utan föregående misstanke, för att utföra en tillsyn av märkt bränsle. Kustbevakaren har rätt att få tillträde till låsta utrymmen samt till de upplysningar, handlingar och prov som behövs för att utföra tillsynen.

Fråga: Kommer Kustbevakningen att gå omkring vid bryggor och kontrollera båtars tankar även om ägaren inte är där?

Svar: Nej, Kustbevakningen kommer inte att gå ombord på båtar om inte ägare eller brukare av båten är ombord.