Kustbevakningens behandling av personuppgifter

Här kan du läsa övergripande information om hur Kustbevakningen behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har. I samband med att vi samlar in personuppgifter lämnar vi även mer specifik information om den aktuella behandlingen av personuppgifter. Använd menyn till vänster för att snabbt finna den information du söker.    

Personuppgiftsansvar

Kustbevakningen behandlar personuppgifter i samband med att vi fullgör vårt uppdrag som vi som myndighet har fått från regeringen. Kustbevakningen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i vår verksamhet. Exempelvis behandlar Kustbevakningen personuppgifter i myndighetens ärendehantering, i den operativa verksamheten, vid samverkan med andra myndigheter eller när någon söker anställning hos oss.

Dataskyddsombud

Frågor kring hanteringen av dina personuppgifter hos Kustbevakningen kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud:

E-post: dataskyddsombud@kustbevakningen.se
Telefon: 0766-70 70 00
Adress: Kustbevakningen, Box 536, 371 23 KARLSKRONA

Gällande lagstiftning 

Vid behandling av personuppgifter måste Kustbevakningen följa flera regelverk. När Kustbevakningen behandlar personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten eller för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet ska myndigheten följa brottsdatalagen. All annan behandling av personuppgifter inom myndigheten ska följa dataskyddsförordningen samt kompletterande nationell lagstiftning. Kustbevakningen har även så kallade registerförfattningar, som är specifika för Kustbevakningen, vilka kompletterar brottsdatalagen och dataskyddsförordningen. Dataskyddsregelverken innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och krav för att behandlingarna ska vara lagliga. De innehåller också regler om rättigheter till information och tillgång till personuppgifter.

Kustbevakningen använder kameror i sin verksamhet och följer då i tillämpliga fall även dataskyddsregelverken samt kamerabevakningslagen.

Vad är en personuppgift? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en (fysisk) person som är i livet. Det kan till exempel vara namn, adress, personnummer eller ett foto på en person.

Vissa personuppgifter är mer känsliga än andra och behöver därmed ett starkare skydd. Exempel på känsliga personuppgifter är hälsa, politiska åsikter eller medlemskap i en fackförening. Känsliga personuppgifter är som huvudregel förbjudet att behandla men det finns undantag.

Vad menas med behandling av en personuppgift? 

Att behandla personuppgifter innebär i princip allt som kan göras med personuppgifter, till exempel insamling, registrering, bearbetning eller lagring.

På Integritetsskyddsmyndighetens hemsida imy.se finns mer information om dataskyddsregelverken och tillhörande förklaringar av ord och begrepp kopplade till personuppgiftsbehandling.

För vilka ändamål behandlar Kustbevakningen personuppgifter? 

Kustbevakningen behandlar personuppgifter för olika ändamål beroende på inom vilken verksamhet behandlingen görs. Syftet med behandlingen styr hur vi hanterar personuppgifterna. Kustbevakningen behandlar främst personuppgifter inom ramen för myndighetens uppdrag vid räddningstjänst och sjöövervakning. Som arbetsgivare behandlar Kustbevakningen även personuppgifter i den personaladministrativa verksamheten. Du kan läsa mer om hur Kustbevakningen behandlar personuppgifter inom olika verksamhetsområden under respektive rubrik på webbplatsen. 

Kategorier av personuppgifter som behandlas 

Kustbevakningen behandlar olika kategorier av personuppgifter beroende på ändamålet med behandlingen. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter. Uppgifterna ska begränsas till vad som är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och följa given lagstiftning. Eftersom vi är en myndighet måste vi till exempel diarieföra enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivera enligt arkivlagstiftningen. Personuppgifter måste också behandlas för att vår interna administration ska fungera. Du kan läsa mer om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas inom olika verksamhetsområden i menyn till vänster.

Hur länge bevarar vi personuppgifterna? 

Personuppgifterna behandlas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Tidsfristerna för hur länge personuppgifter får bevaras varierar och styrs av gallringsbestämmelser och olika arkivregler. Du kan läsa mer om hur länge Kustbevakningen sparar personuppgifter inom olika verksamhetsområden i menyn till vänster.

Vilka rättsliga grunder har myndigheten att behandla personuppgifter? 

För att behandling av personuppgifter ska vara tillåten måste det finnas ett lagligt stöd i dataskyddsregelverken. De flesta av Kustbevakningens personuppgiftsbehandlingar sker för att det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag och sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. Vi behandlar även personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden rättslig förpliktelse vilket innebär att det finns lagar och regler som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter. När vi behandlar personuppgifter för att fullgöra ett avtal blir den rättsliga grunden avtal det lagliga stödet för behandlingen. Sådan behandling blir till exempel aktuell när vi som arbetsgivare ska uppfylla olika delar inom anställningsavtalet, till exempel för att göra löneberäkning. Några få behandlingar kan ske med stöd av samtycke. Det kan till exempel vara om du väljer att prenumerera på Kustbevakningens nyhetsbrev.

Ovan nämnda behandlingar av personuppgifter regleras särskilt i Kustbevakningens så kallade registerförfattning inom dataskyddsförordningens område, Kustbevakningsdatalag (2019:429).

I Kustbevakningen behandlas även personuppgifter i brottsbekämpande syfte. De rättsliga grunder som då ligger till grund för behandlingen är:

  • förebygga, förhindra, upptäcka brottslig verksamhet
  • utreda eller lagföra brott
  • upprätthålla allmän ordning och säkerhet
  • fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden

Denna behandling av personuppgifter regleras särskilt i Kustbevakningens registerförfattning inom brottsdatalagens område, Lag (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område samt Brottsdatalag (2018:1177).

Hantering av känsliga personuppgifter 

Kustbevakningens uppdrag innebär att känsliga personuppgifter kan komma att behandlas. Den rättsliga grunden beror på inom vilken verksamhet behandlingen sker. När känsliga personuppgifter behandlas görs alltid en särskild bedömning i syfte att säkerställa skyddet för uppgifterna. 

Vilka kan ta del av personuppgifterna? 

Endast de medarbetare på Kustbevakningen som behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter tar del av personuppgifterna. Kustbevakningen behöver i vissa fall använda sig av personuppgiftsbiträden. I de fall personuppgiftsbiträden anlitas får dessa endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Kustbevakningen ger genom ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Biträdet eller den som anlitas som underbiträde får inte ta del av fler uppgifter än vad som krävs för att de ska kunna utföra de uppgifter som Kustbevakningen avtalat. Till följd av offentlighetsprincipen görs utlämnande av allmänna handlingar där personuppgifter kan ingå. Externa mottagare av våra personuppgifter är framförallt samverkande myndigheter, kommuner samt andra organisationer. Kustbevakningen samverkar även med olika organisationer internationellt. Om personuppgifter behöver föras över till tredje land görs först en prövning av om uppgifterna får föras över.

Tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. IMY granskar att reglerna på dataskyddsområdet följs, framför allt genom tillsyn. Läs mer om IMY:s uppdrag här.

Klagomål till tillsynsmyndigheten och laglighetskontroll 

Har du klagomål har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. För kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hänvisas till deras hemsida: www.imy.se

Offentlighetsprincipen

Kustbevakningen är en myndighet vilket innebär att meddelanden som skickas till oss som huvudregel blir allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Därmed kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Kustbevakningen har ingen rätt att efterforska vem uppgifterna lämnas ut till om det inte har en avgörande betydelse för själva sekretessbedömningen i sig.

Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagstiftningen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av myndighetens allmänna handlingar, och som sker med stöd av EU:s dataskyddsförordning anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Läs mer om offentlighetsprincipen

Dela

Har du klagomål har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. För kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hänvisas till deras webbplats

Läs mer

Kontakt

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud

Växel: 0766-70 70 00

Box: Box 536

Kustbevakningen

371 23 KARLSKRONA