Personuppgiftsbehandling

Den 25 maj 2018 trädde en ny lagstiftning ikraft. Det var EU:s förordning om dataskydd, General Data Protection Regulation (GDPR) som ersatte personuppgiftslagen (PuL). EU:s dataskyddsförordning kompletteras med dataskyddslag (2018:218) och dataskyddsförordning och för Kustbevakningens del även en uppdaterad kustbevakningsdatalag (2019:429) och -förordning.

Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsbekämpning regleras i brottsdatalag (2018:1177) med kompletterande lagstiftning.Lagstiftningen innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och förutsättningar för att behandlingarna ska vara lagliga. Den innehåller också regler om rättigheter till information och tillgång till personuppgifter.

Här nedan kan du läsa om hur Kustbevakningen behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

För vilka ändamål behandlar Kustbevakningen personuppgifter?

Kustbevakningen behandlar personuppgifter för olika ändamål beroende på inom vilken verksamhetsgren behandlingen görs. Syftet med behandlingen styr hur vi hanterar personuppgifterna. Övergripande behandlas personuppgifter inom följande områden:

  • Verksamhetsstyrning
  • Verksamhetsstöd
  • Räddningstjänst
  • Övervakning & kontroll
  • Administration/förvaltning
  • Brottsbekämpning

Hur länge bevarar vi personuppgifterna?

Personuppgifterna behandlas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Tidsfristerna för hur länge personuppgifter får bevaras varierar och styrs av gallringsbestämmelser och olika arkivregler.

Vilka rättsliga grunder har myndigheten att behandla personuppgifter?

De flesta av personuppgiftsbehandlingarna sker för att det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag och sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. Vi behandlar även personuppgifter med stöd av andra rättsliga grunderna, såsom avtal.

I Kustbevakningen behandlas också personuppgifter i brottsbekämpande syfte. De rättsliga grunder som då ligger till grund för behandlingen är:

  • förebygga, förhindra, upptäcka brottslig verksamhet
  • utreda eller lagföra brott
  • upprätthålla allmän ordning och säkerhet
  • fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden

Vilka är mottagare av personuppgifterna?

Mottagare av våra personuppgifter, förutom internt, är framförallt samverkande myndigheter, kommuner samt andra organisationer. Kustbevakningen samverkar även med olika organ internationellt. Om personuppgifter behöver föras över till tredje land görs först en prövning av om uppgifterna får föras över.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om den behandling som sker, att få dina personuppgifter rättade och i vissa fall få uppgifterna raderade. För Kustbevakningens del finns dock några undantag gällande informationsplikten.

Om personuppgifterna inhämtas från annan källa än den registrerade och mottagande eller utlämnande av uppgifter uttryckligen föreskrivs genom lag, är uppgifterna undantagna informationsplikten.

Om personuppgifterna inhämtas direkt från de registrerade kan de bland annat undantas informationsplikten då den registrerade antas känna till att uppgifterna behandlas av myndigheten. 

Dataskyddsombud

Har du frågor kring hanteringen av dina personuppgifter inom Kustbevakningen kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud:

E-post: dataskyddsombud@kustbevakningen.se

Telefon: 0766-70 70 00

Adress: Kustbevakningen, Box 536, 371 23  KARLSKRONA

Rätten att lämna klagomål

Har du klagomål har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. För kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hänvisas till deras hemsida: www.imy.se

Har du klagomål har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. För kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hänvisas till deras webbplats

Läs mer

Kontakt

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud

Växel: 0766-70 70 00

Box: Box 536

Kustbevakningen

371 23 KARLSKRONA