Swedish Maritime Clearance (SMC)

Swedish Maritime Clearance (SMC) är en del av den svenska gränskontrollen och nationell kontaktpunkt för sjöfarten med ansvar för att ta emot och granska förhandsanmälningar för gränskontroll och sjöfartsskydd.

Gränskontroll

Handelsfartyg har en skyldighet att lämna uppgifter om fartyget och personerna ombord till Kustbevakningen. Utöver personuppgifter om besättningsmedlemmar ska även tidpunkt för fartygens anlöp och avgång från hamn anges. Kontrollen som Kustbevakningen gör innebär en registerkontroll av samtliga namngivna personer mot Schengens informationssystem (SIS). Detta datasystem innehåller en mängd uppgifter om personer och stulna eller försvunna föremål. Resultatet meddelas till Kustbevakningens ledningscentral och till Polismyndigheten i den region dit fartyget väntas.

Passagerarlistor för kryssningsfartyg och färjor i reguljärtrafik kontrolleras av Polismyndigheten.

Sjöfartsskydd

Reglerna om sjöfartsskydd syftar till att skydda sjöfartssektorn mot grova våldsbrott, bland annat terrorism. Regelverket innebär ett krav på att alla handels- och passagerarfartyg med en bruttodräktighet över 500 ton som avser att anlöpa svensk hamn ska lämna information av sjöfartsskyddskaraktär enligt ett system för förhandsanmälan.

Regelverket som vi tillämpar i Sverige gäller för hamnar över hela världen. Syftet är att skapa säkra transporter mellan hamnarna för fartyget och dess besättning, passagerare och gods.

Hälsodeklaration

Innan ett fartyg anlöper första svenska hamn, eller senast i samband med ankomsten till hamnen, ska befälhavaren på fartyget lämna information om hälsotillståndet ombord till Kustbevakningen. Detta enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Kustbevakningen informerar sedan berörda myndigheter, till exempel smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten. Information om misstänkt smitta ska lämnas om

  • befälhavaren har anledning att anta att ett smittämne eller andra ämnen som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa finns ombord
  • fartyget kommer från en hamn i ett område som av Folkhälsomyndigheten har förklarats drabbat som ett internationellt hot mot människors hälsa och ankomsten sker inom inkubationstiden
  • det ombord på fartyget finns en person som har drabbats av ett internationellt hot mot människors hälsa under sådan tid att inkubationstiden för en smittsam sjukdom inte har gått ut vid fartygets ankomst till hamnen.

Saneringsintyg

Av 22 och 23 §§ lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa framgår det att en befälhavare på ett fartyg vid ankomsten till första svenska hamn ska visa upp ett intyg för, eller ge in ett intyg till, Tullverket eller Kustbevakningen om att utrotning av insekter, råttor och andra djur som vanligen är bärare av smittämnen som utgör en hälsorisk för människor har gjorts ombord eller att utrotning av sådana djur inte behövs (saneringsintyg).

Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, HSLF-FS 2015:8, framgår undantag från skyldigheten enligt lag att lämna eller visa upp saneringsintyg. Enligt HSLF-FS 2015:8 är befälhavaren på ett sådant fartyg som avses i 4 kap. 21–24 §§ Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. undantagen från skyldigheten att visa upp ett saneringsintyg. Detta gäller under förutsättning att Tullverket eller Kustbevakningen inte särskilt begär att ett saneringsintyg ska visas upp. Befälhavaren på ett fartyg behöver inte heller visa upp ett saneringsintyg om Tullverket eller Kustbevakningen godtar att denne i stället lämnar uppgift om att ett sådant intyg finns.

Tullverket och Kustbevakningen har en överenskommelse om att det är Kustbevakningen som ska vara mottagare av uppgifter om saneringsintyg som inkommer via Single Window. Om ett intyg, eller uppgift om intyg, inte visas upp eller ges in ska Kustbevakningen omedelbart underrätta kommunen som skall låta undersöka fartyget och om det behövs vidta åtgärder för att utrota sådana djur.

Dela

Kontakt MSW

Kontakt

Swedish Coast Guard Maritime Clearance

Direkt: +46 (0)8 -578 976 30

Växel: +46 (0)776-70 70 00

Box: 92028

SE - 120 06 Stockholm