Kapacitetsutveckling IT (BMVI-instrumentet; Border Management Visa Instrument)

Projektets bakgrund är att EU-kommissionen initierat och begärt att en implementering av storskaliga IT-system ska genomföras i medlemsländerna.

Genom att stärka Kustbevakningens kunskap om behoven, samt myndighetens förmåga och kapacitet att bidra till och hantera dessa system, stärks på sikt också den samlade förmågan inom EU att övervaka ett större maritimt område med gräns mot tredje land.

Projektet är därmed ett utvecklingsprojekt med målet att Kustbevakningen har tillgång till relevanta polisiära system.

Utvecklingsprojektet består av flera olika kartläggningar, delförstudier och specificeringar av insatser och åtgärder. Projektet resulterar i en genomförande- och förvaltningsplan för implementeringen av nya IT-system.