Utsläpp från egen båt

Oljeutsläpp sett från luften

Utsläpp av olja i våra vatten kan orsaka allvarliga skador på miljön. Foto: Valdemar Lindekrantz

Som båtägare ansvarar du för att bränsle och annan olja inte släpps ut i vattnet. Det innebär att du är skyldig att ersätta Kustbevakningen för vidtagna åtgärder i samband med en miljöräddningsoperation. Det finns ingen nedre gräns när det är tillåtet att släppa ut olja, även små utsläpp ska förhindras så långt det går.

Även förebyggande åtgärder kostar pengar och resurser

Kustbevakningen utför miljöräddningstjänst när olja har kommit ut i vattnet eller när det föreligger en överhängande fara för detta. Det behöver alltså inte ske ett utsläpp av olja utan ett allvarligt och omedelbart förestående hot om oljeskada räcker för att Kustbevakningen ska inleda en miljöräddningsoperation. Exempelvis vid en grundstötning eller om ett fartyg driver mot land med risk att skadas och orsaka ett oljeutsläpp. Även om ingen olja släpps ut kan du som fartygsägare begäras på ersättning för Kustbevakningens utgifter i samband med händelsen.

Princip om att förorenaren betalar

En grundläggande princip i miljörätten är att förorenaren betalar. Denna princip gäller oavsett storlek på fartyg och mängd olja. Att förorenaren ska betala kostnaderna för räddningstjänst står i sjölagens 10 a kapitel. Detta är inte ett straff utan ska ses som att ägaren tar ett ekonomiskt ansvar för miljöräddningsarbetet som annars skulle belasta skattebetalarna.

Ersättningskrav en del av Kustbevakningens uppdrag

Att begära oljeskadeersättning ingår i Kustbevakningens uppdrag. Pengarna går in på statligt konto, inte till Kustbevakningen. Under 2021 inkom 66 nya oljeskadeersättningsärenden till Kustbevakningen varav en majoritet rörde fritidsbåtar.

Försäkring kan täcka kostnader vid oljeutsläpp

Det finns försäkringar för fritidsbåtsägare som täcker kostnaderna som uppstår vid en miljöräddningsoperation. Att teckna en försäkring är inget krav men kostnaderna kan bli stora om du är oförsäkrad.

Så kan du förebygga ett oljespill

  • Håll regelbunden uppsikt på din båt och lämna den inte utan tillsyn under långa perioder för att undvika att den sjunker till kaj.
  • Var försiktig när du tankar, både vid sjömack och med dunkar för att undvika onödigt spill.
  • Undvik oljeblandat slagvatten som kan länsas ut av automatisk länspump.