Nykter till sjöss

Instrument för nykterhetskontroll

Den som kommer i kontakt med Kustbevakningen till sjöss kan behöva genomgå en nykterhetskontroll. Foto: Valdemar Lindekrantz

Det är viktigt att du som framför ett fartyg är nykter för din och andras säkerhet. Alkohol har en negativ påverkan på bland annat omdöme, uppmärksamhet, reaktionsförmåga och koordination vilket ökar risken för olyckor i sjötrafiken eller vid exempelvis angöring.

Sjöfyllerilagstiftningen

Sjöfylleri är ett brott mot Sjölagen. I Sverige gäller samma promillegräns till sjöss som på land: 0,2 promille alkohol i blodet. Gränsvärdet gäller inte alla fartyg utan endast de som med motordrift kan framföras med en hastighet av minst 15 knop eller har en skrovlängd på minst 10 meter.

Kustbevakningen har rätt att stoppa och kontrollera nykterheten ombord på fartyg som inte uppfyller kriterierna ovan om vi har skälig misstanke att framföraren är påverkad av alkohol eller annat medel och inte kan framföra båten på ett säkert sätt. En framförare som är påverkad av alkohol kan dömas för sjöfylleri om han/hon inte kan framföra båten på ett säkert sätt för säkerheten till sjöss.

Det är inte bara föraren som kan dömas för sjöfylleri. Även de ombord med en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss kan göra sig skyldig till brott.

Så utförs en nykterhetskontroll till sjöss

Kustbevakningen och Polismyndigheten utför både riktade och slumpmässiga nykterhetskontroller av sjötrafiken. Oavsett vilken myndighet som utför kontrollen är tillvägagångssättet detsamma.

Den som kommer i kontakt med Kustbevakningen till sjöss kan behöva genomgå en nykterhetskontroll. Det betyder inte nödvändigtvis att personen är misstänkt för brott eller att den har gjort något fel.

Först får personen blåsa i ett sållningsinstrument. Instrumentet ger utslag om alkoholhalten i utandningsluften är över godkänd gräns på 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft, vilket motsvarar ungefär 0,2 promille i blodet. Blåser personen positivt i sållningsinstrumentet blir nästa steg att lämna utandningsprov i ett bevisinstrument som finns ombord på ett av Kustbevakningens fartyg, fordon eller stationer.

Utandningsprovet sker genom att personen får blåsa två gånger i bevisinstrumentet med några minuters mellanrum. Från de båda bevisproven räknar instrumentet ut ett medelvärde av alkoholhalten i utandningsluften. Det går också att mäta alkoholhalten i kroppen med ett urin- eller blodprov. Är värdet över den tillåtna gränsen inleds en brottsutredning som sedan lämnas över till åklagare för beslut om eventuell straffrättslig påföljd. Har fartyget ett skrov som understiger 10 meter kan det bli aktuellt att provköra fartyget för att säkra att det kan framföras i över 15 knop.

Påföljden för sjöfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Gränsen för grovt sjöfylleri är 1,0 promille i blodet. Påföljden för grovt sjöfylleri är fängelse i högst två år.