Undermeny

Nationell samverkan

Övning med sjöräddningshelikopter

Kustbevakningen samverkar med en rad myndigheter och organisationer. Foto: Jesper Bäckstedt

Med undantag för miljöräddningstjänsten, där Kustbevakningen har det utpekade huvudansvaret, bygger vår verksamhet till stor del på att bidra till andra myndigheters uppdrag. Det görs genom att utföra uppgifter till sjöss där dessa myndigheter saknar egna resurser eller förmåga. Vår närvaro och kompetens till sjöss leder därmed till att merutnyttja samhällets samlade resurser mer effektivt.

Kustbevakningen samverkar med en rad myndigheter och organisationer inom de tre uppdragen räddningstjänst, sjöövervakning och krisberedskap. Framförallt sker samverkan i vardagen med Polismyndigheten, Tullverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten. Samverkan sker på olika sätt; strategiskt på central, operativt på regional och som genomförandeverksamhet på lokal nivå.

I Sjöövervakningsrådet finns det till exempel redan en etablerad samverkan, som vilar på Kustbevakningens myndighetsinstruktion. Sjöövervakningsrådet spelar en viktig roll i sammanhanget, men begränsas i första hand till frågor kopplade till sjöövervakning och förmedling av civil sjöinformation och sjölägesinformation.

Därutöver finns det olika typer av samverkansöverenskommelser med flera myndigheter, men i varierande utsträckning. Kustbevakningen har en omfattande samverkan med länsstyrelserna, kommunala räddningstjänsterna och andra råd och organ på nationell basis, till exempel det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

Inom miljöräddningsuppdraget finns en samverkan med Sjövärnskåren.