Är ”grön diesel” tillåtet?

Dieselpump på Sjömack i Göteborgs skärgård. Foto: Pernilla Johansson

Märkt bränsle (lågbeskattad diesel), i dagligt tal ”grön diesel” eller även ”färgad diesel” är inte tillåtet för fritidsbåtar under 12 x 4 meter. Yrkesutövning undantaget, se mer specifika ändamål nedan. Kustbevakningen utför fysiska kontroller av bränslet på fritidsbåtar på uppdrag av Skatteverket.

Kustbevakningens kontroller

Kustbevakningen har ansvaret och befogenheter att utföra kontroller av märkt bränsle på båtar, som i Lag (1994:1776) om skatt på energi, LSE, definieras som fartyg vars skrov har en största längd under tolv meter och en största bredd under fyra meter. Definitionen skiljer sig åt från den generella definitionen i sjölagen. 

En kustbevakningstjänsteman kan gå ombord på en båt utan föregående misstanke och har rätt att få tillträde till låsta utrymmen, handlingar och information för att kunna utföra tillsynen.

Fritidsskepp (över 12x4 meter) 

Det är inte förbjudet för fritidsskepp, det vill säga fritidsbåtar över 12 x 4 meter, att ha märkt bränsle i tanken, men det är skattepliktigat. Ska skeppet användas i privat bruk deklareras och betalas skatt som motsvarar skatten på omärkt bränsle. Vänligen kontakta Skatteverket för vidare information. 

Fel diesel leder till sanktionsavgift

I praktiken går en kontroll till så att om en tjänsteman inte kan se dieseln med blotta ögat tas ett prov av dieseln i tanken. Om man kan misstänka att det är fel sorts bränsle i tanken skickas den på analys. Ger resultatet att det är grön diesel, går ärendet vidare till Skatteverket som kan besluta om sanktionsavgift.

Försök till fabricering är brottsligt

Det är brottsligt att avlägsna märkämnet i lågskattad diesel, och vid misstanke om detta inleds en brottsutredning.

Ändamål när "grön diesel" är tillåtet

För fartyg med ändamål nedan är grön diesel tillåtet. Vid en kontroll ska de kunna visa upp ett medgivande från skatteverket. Om det framkommer att bränslet har använts till annat än det som står på medgivandet, ska den skattebefriade förbrukaren redovisa detta till Skatteverket och betala skatt för bränslet.

  • Transport av passagerare eller varor mot ersättning eller tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning
  • Offentliga myndigheters användning eller användning för offentliga myndigheters räkning
  • Frivilliga försvarsorganisationers användning
  • Sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet, eller övning och utbildning för sådan verksamhet, som utförs av ideella organisationer
  • Yrkesmässigt fiske

Det är inte förbjudet för fritidsbåtar (fritidsskepp) över 12 x 4 meter att använda märkt bränsle/grön diesel, men det är skattepliktigat. 

Grön diesel blir blå

"Solvent Yellow 124" kommer inte att vara tillåtet som märkämne i Sverige från och med 18 januari 2024. EU har beslutat om ett nytt gemensamt märkämne, "Accutrace™ Plus". Det nya märkämnet är färglöst, vilket gör att det märkta bränslet kommer att få en klar blå färg. Under en övergångsperiod, 1 okt 2023 - 17 jan 2024, kommer det märkta bränslet antingen vara grönt eller blått i Sverige. 

Du vars företag har fått ett godkännande av Skatteverket för användning av märkt bränsle kan alltså från den 1 juli 2023 börja använda det nya märkämnet. Du har fram till och med den 17 januari 2024 på dig att ersätta det gamla märkämnet med det nya. 

Fakta

  • Bestämmelserna för Kustbevakningens kontroll- och tillsynsverksamhet av märkt bränsle (dieselolja) i båtar anges i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).
  • Skatteverket är den huvudansvariga myndigheten. Dock saknar de förutsättningar för att göra de fysiska kontrollerna som därför utförs av Kustbevakningen.