Offshoreverksamhet

EU:s direktiv 2013/30/EU fastställer minimikrav för att förebygga allvarliga olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs och för att begränsa konsekvenserna av sådana olyckor. Sverige införde de regler som är nödvändiga för länder som inte har egen gas- och oljeutvinning till havs.

Enligt lagen (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen ska företag som är registrerade i Sverige och sådan verksamhet ska på begäran av tillsynsmyndigheten rapportera om omständigheterna vid en allvarlig olycka som företaget, eller dess dotterföretag, varit inblandade i. Kustbevakningen är utsedd tillsynsmyndighet.

Föreskrifterna fastställer hur rapporteringen ska genomföras. Om en olycka sker ska berörd aktör skicka en skriftlig rapport till Kustbevakningen med information om när, var och hur olyckan inträffade samt skador på materiel, människor och miljö. Kustbevakningen kan komma att begära in ytterligare uppgifter beroende på olyckans karaktär och omfattning.

Dela

Läs mer i Kustbevakningens författningssamling