Undermeny

Internrevision

Internrevisionen ska enligt internrevisionsförordningen och Kustbevakningens
arbetsordning granska och lämna förslag till förbättringar av Kustbevakningens processer för intern styrning och kontroll. Internrevisionen ska även ge råd och stöd till generaldirektören inom områden som ligger inom internrevisionens kompetensområde. Arbetet ska utföras självständigt för att säkerställa en objektiv granskning och rådgivningsverksamhet.

Internrevisionens förslag till granskningsaktiviteter sammanställs i en årlig revisionsplan. Internrevisonens revisionsplan ska ha en tydlig koppling till Kustbevakningens verksamhet och uppdrag. Revisionsplanen beslutas av generaldirektören.

Arbetet ska utföras självständigt för att säkerställa en objektiv granskning och rådgivningsverksamhet. Internrevisionen är därför en oberoende organisatorisk funktion som är placerad direkt under generaldirektören. Internrevisionen på Kustbevakningen består av en internrevisionschef.

Dela

Kontakt

Lisa Niklasson Olofsson

Internrevisor

Växel: 0776-70 70 00