Undermeny

Vidareutnyttjande av handlingar

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, allmänt kallad PSI-lagen, grundas på ett EU-direktiv (PSI-direktivet) som syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Det innebär bland annat att olika aktörer i samhället ska kunna använda offentlig information för att skapa nya produkter och tjänster.

Om lagen

Lagen syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta medborgarnas och företagens användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. Lagen innehåller bestämmelser om villkor för att få vidareutnyttja handlingar som finns hos myndigheter. Med vidareutnyttjande menas användning av handlingar för andra ändamål än vad de var avsedda för från början.

Lagen ska inte ha någon påverkan på myndighetens bedömning av om någon har rätt att få ut handlingar eller om myndigheten är skyldig att tillhandahålla dem. För tillhandahållandet gäller i stället andra bestämmelser bland annat tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och dataskyddsregler. Lagen kan därmed inte åberopas som grund för att handlingar ska lämnas ut. Detta innebär också att sådana handlingar som en enskild inte får tillgång till, till exempel för att de omfattas av sekretess, inte omfattas av lagen.

Enligt lagen ska myndigheter publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information (11 §). Nedan följer en beskrivning av handlingar som finns hos Kustbevakningen med mera.

Handlingar för vidareutnyttjande hos Kustbevakningen

Den övervägande delen av handlingar som finns hos Kustbevakningen innehåller personuppgifter av mer eller mindre integritetskänslig karaktär till exempel uppgifter om personer som förekommer i vår kontroll- och tillsynsverksamhet, vår brottsbekämpande verksamhet eller vår operativa verksamhet i övrigt. Ett utlämnande för vidareutnyttjande måste göras i enlighet med gällande dataskyddsregler. I många fall omfattas handlingarna av sekretess och kan överhuvudtaget inte lämnas ut.

För utlämnande för vidareutnyttjande krävs därför en bedömning för varje handling och vid varje utlämningstillfälle.

På myndighetens webbplats finns dock en del handlingar som vi har bedömt kan lämnas ut utan någon prövning. Handlingarna finns publicerade i pdf-format.

Offentlighetsprincipen

Lagen om vidareutnyttjande om handlingar hos den offentliga förvaltningen påverkar inte rätten att få tillgång till allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Avgifter

Kustbevakningen tar endast ut avgift enligt avgiftsförordningen (1992:191).

Frågor om vidareutnyttjande

Om du har frågor om vidareutnyttjande av handlingar från Kustbevakningen kan du kontakta myndigheten via registrator.

Dela

Kontakt

Registrator - begäran om handlingar

Växel: 0776-70 70 00

Box: 536

371 23 Karlskrona