Civil sjöinformation

En hand med utsträckt finger över en karta

Kustbevakningen har ansvar för samordning av sjöinformation och sjöövervakning. Foto: Valdemar Lindekrantz

De civila myndigheternas behov av att veta vad som händer till sjöss kommer att öka i framtiden, inte bara när det gäller gränskontroller och gränsöverskridande brottslighet, utan också för att kunna öka säkerheten och framkomligheten på sjön. Kustbevakningens har därför fått i uppdrag av regeringen att samordna sjöövervakning och sjöinformation.

I Kustbevakningens uppgift att bedriva sjöövervakning ingår att ansvara för eller bistå andra myndigheter med övervakning, brottsbekämpande verksamhet, och kontroll och tillsyn. I den dagliga verksamheten utför Kustbevakningen självständigt sjöövervakning för många myndigheter, som till exempel Polisen och Tullverket.

Sjöinformation

Kustbevakningen samordnar de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation, och förmedlar denna till berörda myndigheter. Med hjälp av det myndighetsgemensamma systemet Sjöbasis samlar Kustbevakningen in, säkerställer, bearbetar och förmedlar information från civila myndigheter som arbetar med sjöfart, fiske och miljö. De myndigheter som deltar i samarbetet är Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Polisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Geologiska Undersökning, Sjöfartsverket, SMHI, Transportstyrelsen och Tullverket. Dessutom deltar Försvarsmakten som i fredstid ska samla in, bearbeta och lämna sjölägesinformation anpassad efter civila behov till Kustbevakningen.

Sjölägesinformation

Sjölägesinformation är uppgifter om till exempel fartyg och andra föremål som rör sig på sjön. Sjöinformationen innehåller tilläggsinformation som svenska myndigheter kan behöva, som till exempel fartygets ägare, besättning och last, kartor och väderinformation eller misstankar om brott.

Sjöövervakningsrådet

Kustbevakningen har inrättat ett samrådsorgan för sjöövervakning och sjöinformation, Sjöövervakningsrådet. Rådet består av myndighetens chef eller den han eller hon utser, och högst tio andra ledamöter.