Undermeny

Dina rättigheter som registrerad

Dataskyddsförordningen ger dig som registrerad flera rättigheter. För att utöva dina rättigheter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud på e-post dataskyddsombud@kustbevakningen.se

Som registrerad har du bland annat rätt att få information om den behandling som sker, att få dina personuppgifter rättade och i vissa fall få uppgifterna raderade. För Kustbevakningens del finns dock några undantag gällande informationsplikten.

Om personuppgifterna inhämtas från annan källa än den registrerade och mottagande eller utlämnande av uppgifter uttryckligen föreskrivs genom lag, är uppgifterna undantagna informationsplikten.

Om personuppgifterna inhämtas direkt från de registrerade kan de bland annat undantas informationsplikten då den registrerade antas känna till att uppgifterna behandlas av myndigheten. 

Här nedan kan du läsa mer om dina rättigheter.

Rätt till registerutdrag 

Du har som registrerad rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få information om hur Kustbevakningen behandlar dina personuppgifter. Som nämnts ovan kan det finnas vissa begränsningar i vilken information du kan få ta del av. Om du vill begära ett registerutdrag kan du kontakta oss genom vårt dataskyddsombud. Se kontaktuppgifter nedan till vårt dataskyddsombud.

Rätt till rättelse 

Du har som registrerad rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar

När Kustbevakningen behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa Kustbevakningen från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra myndigheten från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.

Rätt till radering

Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att Kustbevakningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller framgår av en allmän handling har Kustbevakningen ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet 

Om Kustbevakningen behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du har synpunkter på Kustbevakningens behandling av dina personuppgifter

Om du har synpunkter på hur Kustbevakningen behandlar dina personuppgifter ska du i första hand vända dig till Kustbevakningen. Det gör du genom att kontakta myndighetens dataskyddsombud. Se nedan kontaktuppgifter till dataskyddsombudet. Om du inte känner dig nöjd med det svar som vi lämnat dig finns möjlighet att kontakta tillsynsmyndigheten för att lämna ett klagomål. Se nedan för kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten.

Dataskyddsombud

Har du frågor kring hanteringen av dina personuppgifter inom Kustbevakningen eller vill utöva dina rättigheter, exempelvis genom att begära registerutdrag, kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud:

E-post: dataskyddsombud@kustbevakningen.se
Telefon: 0766-70 70 00
Adress: Kustbevakningen, Box 536, 371 23  KARLSKRONA

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Har du klagomål har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. För kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hänvisas till deras hemsida: www.imy.se