Foto: Valdemar Lindekrantz

Uppdraget

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Inom dessa områden ska myndigheten kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer. Kustbevakningen har också uppdraget att samordna och förmedla civil sjöinformation till andra myndigheter. Kustbevakningen sorterar under Justitiedepartementet.

De övergripande målen för Kustbevakningens verksamhet beslutas av riksdagen medan den närmare styrningen beslutas av regeringen. Under de senaste åren har myndigheten fått en tilldelning på knappt en miljard kronor om året för att lösa sina uppgifter. 

Styrande dokument

Kustbevakningens verksamhet regleras av instruktionen för Kustbevakningen, det årliga regleringsbrevet från regeringen och de interna dokument som tillsammans utgör myndighetens verksamhetsplanering.

I Förordning (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen reglerar regeringen myndighetens uppgifter, befogenheter och ledning.

Varje år fattar regeringen dessutom beslut om vilken verksamhet Kustbevakningen ska bedriva kommande år och beslutet finns nedskrivet i det så kallade regleringsbrevet. Där anger regeringen Kustbevakningens mål, finansiering och uppföljning av verksamheten. Utifrån det som står i regleringsbrevet planerar myndigheten sin verksamhet.