Oljeprovtagning

Provtagning och efterföljande analys görs för att ge svar på frågor om utsläppets ursprung och ämnets egenskaper. Vid vissa utsläpp krävs samarbete med andra länder för provtagning och analys. Ibland behöver Internationella Oljeskadefonden (IOPC) i London kompletterande information om ett utsläpp.

Arbetarskydd

Vid behov analyseras ett utsläpp även för att fastställa eventuella hälsorisker för personalen. Ämnet kan dels innebära en risk för brand och/eller explosion, dels vara toxiskt och innebära en hälsofara vid inandning eller hudkontakt.

Straffrättsansvar

Om den som har vållat skadan har identifierats med full säkerhet, genom iakttagelser och bilddokumentation, behöver prover inte tas av straffrättsliga skäl. Annars måste prover tas från utsläpp, skadeplats och misstänkt källa för att jämföras genom en kemisk analys och kunna binda skadevållaren till utsläppet.

Skadevållarens ekonomiska ansvar

Resultaten av provtagning har ofta använts som underlag vid skadeståndsanspråk. Dessa anspråk kan avse kostnader i samband med bekämpning och sanering eller skador på egendom, fiske, rekreationsområden eller liknande.

Åtgärdsplanering

I vissa fall kan särskilda analyser ge viktig information för planering av arbete med bekämpning och sanering. Ämnets fysikaliska egenskaper har stor betydelse för den utrustning och de metoder som passar bäst.

Kortsiktigt miljöskydd

Ämnets akuta skadeverkningar på miljön kan skifta väsentligt beroende på dess egenskaper. Mycket högviskösa oljor har till exempel mindre benägenhet att smeta ner stränder, växter och djur. Medelviskösa oljor medför stor risk för nedsmetning. Lågviskösa oljor medför mindre risk för nedsmetning, men löser ut större mängder farliga ämnen i vattenmassan.

Långsiktigt miljöskydd

Vissa ämnen kan ge långsiktiga skadeverkningar på miljön där vissa organismer slås ut eller miljön förorenas för lång tid framåt. Bedömningar måste göras av hur restaureringen av miljön ska bedrivas. Analyser kan behöva göras av prover från bland annat det utsläppta ämnet, vattnet, sedimenten och olika organismer.

Information

Vid större eller farliga utsläpp är det viktigt med snabb och saklig information för att minska oro och förhindra ryktesspridning. Provtagning och analys ger underlag för inriktningen på den information och de informationskanaler som är relevanta.

Dela

Oljeprovtagning

Oljeprovtagning. Kustbevakningen tar prover av utsläppt olja. Syftet är att ta reda på vilken typ av olja det är, för att på bästa sätt kunna bekämpa den och kunna koppla utsläppet till en källa.