Sjöövervakningsrådet

Sjöövervakningsrådet är ett samrådsorgan för att bistå Kustbevakningen i arbetet med att samordna civil sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation. Rådet är knutet till myndigheten.

I Sjöövervakningsrådet deltar representanter för följande myndigheter:

  • Försvarsmakten
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • MSB
  • Polismyndigheten
  • Sjöfartsverket
  • SMHI
  • Sveriges geologiska undersökning
  • Transportstyrelsen
  • Tullverket
  • Naturvårdverket

Nationell strategi för sjöövervakning

I 2014 års regleringsbrev fick Kustbevakningen i uppdrag att, inom ramen för verksamheten i Sjöövervakningsrådet, leda arbetet med att ta fram en nationell strategi för sjöövervakning för civila behov. Arbetet har bedrivits i en arbetsgrupp där representanter från följande myndigheter har ingått: Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, MSB, Polismyndigheten, Sjöfartsverket, SMHI, Sveriges geologiska undersökning, Transportstyrelsen samt Tullverket. Arbetet med strategin har kontinuerligt redovisats för Sjöövervakningsrådet.