Kustbevakningens insatser i Frontex operationer

Besättning Lampedusa

Under vinterhalvåret 2022/23 och 2023/24 arbetar Kustbevakningen och Polisen tillsammans på Lampedusa i Italien, på uppdrag av Frontex. Foto: Karin Cars, Kustbevakningen.

Europas yttre gräns är även Sveriges

Kustbevakningen har ett ansvar för gränskontrollen vid Sveriges sjögräns. Detta görs bland annat genom övervakning från luften, till sjöss och i hamnar. Sverige ingår också i Schengensamarbetet med fri rörlighet mellan medlemsländerna. Detta innebär att andra medlemsländers yttre gräns i förlängningen även är Sveriges och vice versa.

Genom Schengensamarbetet har Sverige förbundit sig att bidra med personal och utrustning för att upprätthålla även Schengens yttre gräns om behovet är större än vad ett enskilt medlemsland kan hantera själv.

På uppdrag av Frontex

EU har en gemensam gräns- och kustbevakning, Frontex. Deras uppgift är att koordinera arbetet vid Europas sjö-, land- och luftgräns. På så vis bidrar Frontex till att medlemsstaternas yttre gränser håller en effektiv, hög och enhetlig nivå. Förutom att koordinera bevakningen av Europas yttre gränser, arbetar Frontex med att förebygga människosmuggling över gränsen till Europa.

När Kustbevakningen deltar i insatser som koordineras av Frontex får myndigheten ekonomisk ersättning av Frontex.

De svenska insatserna

Kustbevakningen deltar med fartyg och personal för att bevaka delar av Europas sydliga kuster. På plats utför Kustbevakningen både gränsövervakning och andra kustbevakningsuppgifter som till exempel sjöräddning, miljöövervakning och fiskeriövervakning. Kustbevakningen har befogenheter att vidta åtgärder för att förhindra smuggling av människor och narkotika. Våra enheter leds av värdlandets myndigheter och ingår i operationer som koordineras av Frontex.

Sjöräddningsuppdraget

Enligt internationell lag är alla fartyg skyldiga att bistå vid sjöräddningar, framför allt sådana som har kunskap och förmåga att rädda liv. Även flygplan kan tas i anspråk beroende på händelse. Kustbevakningens fartyg avbryter vid dessa tillfällen sitt arbete och för att delta i en sjöräddning. När insatsen sedan är avslutad återgår fartyget till sitt bevakningsområde för fortsatt arbete. Beslutet om vilka fartyg som ska delta i en sjöräddning tas av det aktuella landets sjöräddningscentral, MRCC.

De internationella sjölagar som reglerar sjöräddningsarbetet är främst:

  • SOLAS-konventionen: 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  • SAR-konventionen: 1979 års internationella sjöräddningskonvention

Andra svenska myndigheter som har uppdrag av Frontex

Bland övriga myndigheter som på olika sätt berörs av den nya EBCGF och kan påverkas av kompletterande nationell reglering finns förutom Polismyndigheten och Kustbevakningen framförallt Kriminalvården, Tullverket och Migrationsverket.