Undermeny

Värdegrund

Genom helhetssyn, välvilja och engagemang löser vi vårt uppdrag

Kustbevakningens värdegrund talar om för oss hur vi ska bemöta varandra och vår omgivning. Den ska genomsyra allt vi gör och hjälpa oss att utföra vårt arbete. Värdegrunden ska inte bara vara fina ord på pappret. Den ska styra oss i vårt sätt att agera och bemöta varandra, i varje situation, varje dag.

Att jobba i Kustbevakningen innebär att vi

Har en helhetssyn: Vi, alla medarbetare, utgör helheten i Kustbevakningen. Oavsett var, eller för vilken arbetsuppgift jag är anställd, är jag en viktig del. Tillsammans arbetar vi för myndighetens och samhällets bästa, och bidrar till att vi gemensamt når våra mål.

Visar välvilja: I Kustbevakningen visar vi omtanke om varandra och respekterar varandra, oavsett arbetsuppgift, personlighet eller bakgrund. Min kollegas bidrag är lika viktigt som mitt eget. Vi har en vilja att dela med oss till varandra, och vi utför våra arbetsuppgifter på ett förtroendeingivande och hänsynsfullt sätt.

Är engagerade: Att arbeta i Kustbevakningen betyder att ligga i framkant. Vi har en positiv inställning och uthållighet i vårt arbete. Vi engagerar oss i de uppgifter som leder till våra mål och de utmaningar vi möter.

Kustbevakningens värdegrund bygger på  värdegrunden för statsanställda

Det finns en värdegrund som är övergripande för alla personer som arbetar i den statliga förvaltningen. För att tydliggöra för statstjänstemän vad som är den grundläggande utgångspunkten i deras yrkesroll finns en gemensam värdegrund för alla statsanställda. Den kan sammanfattas i sex grundläggande principer.

  1. Demokrati; all offentlig makt i Sverige utgår från folket.
  2. Legalitet; den offentliga makten utövas under lagarna.
  3. Objektivitet; domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.
  4. Fri åsiktsbildning
  5. Respekt; den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
  6. Effektivitet och service