Befogenheter vid ratt- och sjöfylleri

Kustbevakningens befogenheter vid ratt- och sjöfylleri innebär att förundersökningsledare som utsetts av myndigheten får besluta om att inleda och leda förundersökning om rattfylleri, grovt rattfylleri, sjöfylleri och grovt sjöfylleri. Rättegångsbalkens regler om förundersökningen och de befogenheter undersökningsledaren har gäller också för Kustbevakningens förundersökningsledare.

Kustbevakningens befogenheter avseende rattfylleri finns huvudsakligen i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott. Kustbevakningens befogenheter avseende sjöfylleri finns huvudsakligen i kustbevakningslagen (2019:32).

Sjöfylleri

När det gäller sjöfylleri har en kustbevakningstjänsteman de befogenheter som anges i kustbevakningslagen (2019:32), vilket bland annat innebär:  

  • ta egendom i beslag i de situationer som anges i 27 kap. 4 § rättegångsbalken (vid fara i dröjsmål och avseende föremål som påträffas i samband med gripande, husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning med mera)
  • göra husrannsakan (vid fara i dröjsmål för alla de syften som anges i rättegångsbalken, det vill säga även för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brottet och för att eftersöka den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas).
  • besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning (vid fara i dröjsmål)
  • ta alkoholutandningsprov och stoppa fartyg för sådan provtagning, samt använda våld för att stoppa fartyget. Det alkoholutandningsprov som får tas vid misstanke om sjöfylleri är ett så kallat bevisprov.
  • ta rutinmässiga alkoholutandningsprov (så kallade sållningsprov) och stoppa fartyg för sådan provtagning. Sållningsprov får tas på förare ombord på fartyg om fartyget kan antas framföras med en hastighet om 15 knop eller mer eller kan antas ha ett största skrov om 10 meter eller mer.

Rattfylleri

När det gäller rattfylleri har en kustbevakningstjänsteman samma befogenheter som vid sjöfylleri, men han får dessutom:

  • tillfälligt omhänderta fordonsnycklar, fordon och annat som behövs för färden och genomsöka fordonet.
  • omhänderta körkort, körkortstillstånd och traktorkort.
  • göra ögonundersökning (enligt lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken) samt stoppa fordon för sådan provtagning.
  • ta alkoholutandningsprov och stoppa fordon för sådan provtagning, samt använda våld för att stoppa fordonet. De alkoholutandningsprov som får tas är så kallade sållningsprov och bevisprov. 
  • i sin tjänsteutövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka om ett körkort med behörigheten B innehas.