Olja

Oljeutsläpp till havs

Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen fick 1971 regeringens uppdrag att svara för oljebekämpningen till sjöss i svenska vatten.

Utsläpp av olja i våra vatten kan orsaka allvarliga skador på miljön. Växt- och djurliv kan skadas, stränder kletas ned och bottnar förstöras. Oljeutsläppen får också sociala och ekonomiska konsekvenser för dem som drabbas. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att förebygga oljeutsläppen från fartyg. Om ett utsläpp ändå inträffar måste det finnas möjligheter att snabbt ta hand om oljan så att skadorna blir så små som möjligt.

Så jobbar vi

Utsläpp av olja i våra vatten kan orsaka allvarliga skador på miljön. Växt- och djurliv kan skadas, stränder kletas ned och bottnar förstöras. Oljeutsläppen får också sociala och ekonomiska konsekvenser för dem som drabbas. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att förebygga oljeutsläppen från fartyg. Om ett utsläpp ändå inträffar måste det finnas möjligheter att snabbt ta hand om oljan så att skadorna blir så små som möjligt.

Vid ett utsläpp till sjöss jobbar Kustbevakningen för att stoppa läckaget av olja och andra farliga ämnen. Vi ska också förhindra att utsläppet sprider sig och ta upp så mycket som möjligt ur vattnet innan det når land.

Olja kan spridas fort i vatten och det är därför viktigt att komma igång med arbetet att rädda miljön så snabbt det går. Det bästa är om det går att ta upp oljan redan till sjöss. Det är både dyrare och svårare att hantera olja vid stranden och när den kommit upp på land. Olja som finns kvar i vattnet eller på land kommer så småningom att försvinna, men det kan ta lång tid. Därför är det också viktigt att hjälpa naturen att ta upp oljan, särskilt om det är mycket olja och den hotar känsliga områden.

För att hindra att oljan breder ut sig lägger Kustbevakningen bland annat ut länsor som ska hålla oljan inom ett avgränsat område. För att ta upp oljan ur vattnet använder vi olika verktyg, till exempel borstar, pumpar och skopor. Efter att vi tagit upp olja ur vattnet förvaras den först ombord på vårt fartyg. Sedan tas den iland och lämnas till särskilda anläggningar där den oftast förstörs.

Du som båtägare kan också bidra 

Som båtägare ansvarar du för att bränsle och annan olja inte släpps ut i vattnet. Det innebär att du är skyldig att ersätta Kustbevakningen för vidtagna åtgärder i samband med en miljöräddningsoperation. Det finns ingen nedre gräns när det är tillåtet att släppa ut olja, även små utsläpp ska förhindras så långt det går.

Läs mer om hur du som båtägare kan förebygga ett oljespill

Dela

Oljeupptagning med borstar