Bonnavtalet

Bonnavtalet, om samarbete vid miljöförorening i Nordsjön, är nära knutet till de tidigare Oslo- och Pariskonventionerna och OSPAR-konventionen. Genom avtalet samarbetar Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige och EU-kommissionen vid händelser som leder till olje- och/eller kemikalieförorening i Nordsjön.

Det geografiska avtalsområdet omfattar Engelska kanalen och Nordsjöområdet inklusive Skagerrak samt farvatten väst om Irland och mellan Irland och Storbritannien.

Inom Bonnavtalet har man utarbetat regler och rutiner för samordnad flygövervakning och för dokumentation och bevissäkring mot fartyg som bryter mot gällande utsläppsregler. Avtalet gäller också större oljeutsläpp från oljeplattformar till havs.

Länderna har ett ömsesidigt varningssystem samt rutiner för samordnade bekämpningsinsatser vid större olyckor eller illegala utsläpp.