Internationella oljeskadefonden

Internationella oljeskadefonden, upprättad genom Konventionen om en internationell fond för kompensation av oljeskada, är egentligen två fonder. 1971 års fondkonvention upphörde att gälla 2002, men inom fondens ram behandlas fortfarande oljeolyckor som inträffade i medlemsstaterna innan dess. 1992 års fondkonvention trädde i kraft 1996.

Syftet med fonderna är att under vissa förhållanden kompensera den miljöräddningsinsats som föranleds av ett oljeutsläpp. Lagen syftar till att täcka kostnader för oljeskador som inte ersätts av fartygets ägare. Ersättning utgår emellertid inte om fartyget är okänt eller till stater som inte är parter i konventionen. Vem som helst som lidit en oljeskada, såväl privatpersoner som offentliga och privata organisationer, är berättigad att söka ersättning ur fonden under förutsättningar vilka specificeras i den så kallade Claims Manual. Vanligtvis brukar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Kustbevakningen samordna sina anspråk på ersättning. MSB ansöker även normalt om kompensation för de kostnader som drabbade kommuner ersatts med.