Makassar Highway gick på grund 23 juli 2018. Foto: Kustbevakningen

Lärdomar efter förra årets oljeutsläpp

Förra sommarens oljespill från biltransportfartyget Makassar Highway har utretts av Statens haverikommission. Rapporten rekommenderar Kustbevakningen att förbättra sin förmåga att avgränsa oljeutsläpp till havs.

Orsaken till grundstötningen var Makassar Highways nedsatta förmåga att säkert framföra fartyget, bland annat för att styrmannen på bryggan var berusad, slår Statens haverikommission fast. Olja började i begränsad omfattning att tidigt läcka från haveristen, men en större spridning förhindrades i det tidiga skedet av Kustbevakningens åtgärder. När haveristen 29 juli gled av grundet höll inte avgränsningen som länsorna utgjorde och oljan, som hållits inlänsad, spreds på havsytan.

Bättre inlänsning kan förhindra att olja sprids

En av rekommendationerna i rapporten riktar sig till Kustbevakningen, nämligen att se över, och vid behov förbättra, förmågan och utrustning för att länsa in och förankra inlänsning av oljeutsläpp på öppet hav.

– Vi ser nu över om och hur vi kan anpassa våra länsor för att förhindra att olja sprids på det sätt som hände med Makassar Highway. Att placera länsor i en vidare ring kring en haverist är komplicerat, men vi har anledning att undersöka de alternativ som finns närmare, säger Ulf Nilsson, tjänsteförrättande chef på Kustbevakningens operativa avdelning.

Medvetet beslut att inte nödläktra

Av rapporten framgår också att läktringen, det vill säga arbetet med att lossa oljan från haveristen, dröjde. Hade det arbetet påbörjats tidigare, till exempel av Kustbevakningen, skulle utsläppet troligen ha kunnat begränsas. Det som komplicerade en sådan åtgärd var att rederiets uppgifter om Makassar Highways last, stabilitet och tryck mot grundet inte tydde på någon överhängande fara. Dessutom fanns ett anlitat bärgningsföretag som fått uppdraget att läktra Makassar Highway.

– Vi står för de beslut vi fattade. Besluten grundade sig på de underlag och bedömningar som fanns vid handen där och då. Men utvärderingar är viktiga. Vi lär oss av vad som hänt, för att kunna bli bättre i framtiden i liknande situationer. Det är ju inte fråga om ett utsläpp sker, utan när, säger Ulf Nilsson.

Samverkan mellan myndigheterna har förbättrats

I en miljöräddningsoperation medverkar ett stort antal aktörer. Fungerande kommunikation och samverkan är därför av stor vikt. Kustbevakningen arbetar redan tillsammans med Transportstyrelsen, som leder arbetet, och Sjöfartsverket för att utveckla samverkan myndigheterna emellan i samband med olyckor eller tillbud till sjöss.