Fortsatt fokus på övervakning från luften. Foto: Kustbevakningen

Oljan fortfarande spårlöst borta

Det finns fortfarande inga spår av olja i havet sydost om Ystad. Kustbevakningen har sökt av havsytan med fartyg, båtar och flyg under dagen utan resultat.

Du som observerar olja

Olja på land, ring 113 13.

Olja till havs, kontakta Kustbevakningens ledningscentral:

‒ Vi ligger kvar i samma beredskap och med bibehållen förmåga åtminstone till imorgon, säger Kustbevakningens räddningsledare Fredrik Gustafsson.

Kustbevakningen har på lördagen fokuserat på strandnära spaning. Tillsammans med Sjöräddningssällskapet SSRS, som begärts in av Kustbevakningens räddningsledare, har mindre båtar använts i arbetet med att leta efter det oljeutsläpp som upptäcktes och bekräftades på fredagsförmiddagen. Från landsidan har också sökinsatser gjorts av räddningstjänsten, bland annat  med hjälp av frivilliga.

Strandnära sökinsatser kommer att bedrivas även imorgon söndag, då flygövervakning också väntas. Flygplan kan spana över stora havsområden från hög höjd. Resultatet av de insatserna kommer att ligga till grund för beslut om det fortsatta arbetet.

‒ Vi stannar på platsen med våra resurser minst till imorgon söndag. Då fattar vi ett nytt beslut om fortsättningen baserat på läget, säger räddningsledare Fredrik Gustafsson.

Kustbevakningens övervakningsflyg spanar även under söndagen över området där olja kan väntas.

Driftprognoserna utgår från oljans position där den upptäcktes på fredagen. Den senaste prognosen, som uppdaterats utifrån nu rådande väderlek, innebär att olja redan skulle kunna ha nått land. Det finns emellertid inga sådana observationer. Prognosen är fortfarande osäker, då den utgår från att oljan finns på ytan, där den nu bevisligen inte finns.

Kustbevakningens uppdrag är miljöräddning till sjöss: Vi bedömer alla uppgifter om olja i havet och agerar därefter.

‒ Av erfarenhet vet vi att olja, beroende på typ, kan uppträda på olika sätt beroende på dess sammansättning, vattnets temperatur och vädret, säger Fredrik Gustafsson.

  • Ett liknande scenario ägde rum 2011 när olja plötsligt slog på stränderna i Kyrkesund på Västkusten. Utsläppet hade skett väster om Skagen ett par dygn tidigare, i samband med en fartygskollision, och sedan dolt under ytan drivit med havsströmmen mot Västkusten. Det utsläppet var betydligt större än det nu aktuella.

  • Sjöfarten använder idag nya typer av oljor som bränsle till fartygen. Till exempel har Svaveldirektivet, som reglerar svavelhalten i bränslet, medfört att hybridoljor börjat användas. Dessa uppvisar andra beteenden än traditionell olja. Kustbevakningen följer forskningen på området för att kunna bekämpa utsläpp av hybridolja.

  • Vilken olja det rör sig om i det här fallet är ännu okänt. När Kustbevakningen nådde fram till positionen för oljebältet fanns det inte kvar. Därför finns inget oljeprov att analysera. En förundersökning är inledd, men utsläppskällan är fortfarande okänd.