Foto: Plainpicture

Syfte & uppdrag

Vårt syfte

Vårt syfte talar om vilken roll vi har i samhället. Det beskriver kortfattat vad vi gör och vilken nytta Kustbevakningen bidrar med i samhället.

Vi skyddar liv och miljö till sjöss, nu och för framtiden


För oss på Kustbevakningen lyfter syftet fram anledningen till att vi finns till:

  • Vi är en viktig samhällsresurs som med stolthet bidrar i arbetet att skydda såväl liv som miljö, både idag och för framtiden.
  • Vi bidrar till att framtida generationer kan ta del av havsmiljön på samma sätt som vi kan idag.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag beskriver vad vi ska göra och inom vilka områden vi ska göra det.

Vi arbetar med räddningstjänst, sjöövervakning och är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön


Vi på Kustbevakningen arbetar med:

  • Räddningstjänst: Kustbevakningen ansvarar för miljöräddningstjänst och bistår andra myndigheter i deras arbete med sjöräddningstjänst och annan räddningstjänst när behov uppstår.
  • Sjöövervakning: Kustbevakningen ansvarar för att övervaka maritima miljöer och tillhandahålla sjöinformation till andra myndigheter. Vi har till uppgift att bedriva övervakning till sjöss och ordningshållning i sjötrafiken samt utöva tillsyn och kontroll inom fiskeri, tull, gräns, sjötrafik, jakt, naturvård och miljöbrott. Kustbevakningen förebygger och utreder även vissa brott i maritim miljö.
  • Krisberedskap: Kustbevakningen ska ha beredskap att tillsammans med andra samhällsaktörer förebygga, motstå och agera i händelse av en samhällsstörning. I händelse av väpnat angrepp mot Sverige ska vi i första hand rikta in oss på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. 

För att leverera enligt vårt uppdrag har vi utformat ett arbetssätt vi kallar kombinationstanken – det innebär att vi kombinerar vårt grunduppdrag att ha beredskap för miljöräddningstjänst med att självständigt och på uppdrag av andra myndigheter utföra olika insatser kopplat till räddningstjänst, sjöövervakning, brottsbekämpning och krisberedskap för att effektivt använda våra resurser och skapa mervärde för samhället. Detta arbetssätt präglar hela planeringen och genomförandet av verksamheten, liksom de enheter och kompetenser vi har för att utföra vårt jobb.