Vattenskoter

På den här sidan finns en sammanställning av information som svarar på de oftast förekommande frågorna om vattenskoter, till exempel om vilka lagar som gäller, var man får köra och vad man som förare bör tänka på.

Säkerheten främst – tänk på följande!

 • Välj din färdväg med omsorg
 • Anpassa din fart
 • Undvik platser där människor badar
 • Tänk på att inte störa djurlivet

Lagen medger stora friheter för den som färdas på sjön, samtidigt ska utrymmet räcka till för alla. Tänk noga igenom sättet du kör på, att det är lagligt innebär inte med nödvändighet att det är lämpligt.

Vattenskotern jämställs med båt sjötrafikrättsligt

Vattenskotrar jämställs sjörättsligt med andra typer av fritidsbåtar. Det betyder att den som kör vattenskoter har samma ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de sjövägsregler som finns och att känna till de lagar som gäller. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartgränser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl förare av vattenskoter som för förare av övriga båtar och fartyg.

Vattenskoterförordningen skapar ett otydligt rättsläge

Vattenskoterförordningen reglerar var du får köra vattenskoter: i allmänna farleder samt i områden där länsstyrelserna beslutat. Sjölagen och sjötrafikförordningen reglerar hur du får köra rent generellt. Vattenskoterförordningen står i strid med EU-rättens krav på fri rörlighet. Därför har Kustbevakningen i samråd med Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten beslutat att tills vidare inte rapportera vattenskoterförare för brott mot vattenskoterförordningen. Fortfarande gäller samma lagar och regler som för båttrafik i allmänhet.

Åldersgräns på 15 år

Enligt vattenskoterförordningen gäller sedan 1 juni 2019 att det endast är tillåtet att köra vattenskoter för den som fyllt 15 år. 

Kustbevakningen brukar när det handlar om barn eller unga på sjön, informera och upplysa om vad som gäller. Vid lagöverträdelser kontaktar vi föräldrarna.

Kustbevakningens bild av vattenskoterbruket

Vattenskotern är inte i sig ett problem, snarare sättet den ofta framförs på.

 • Generellt sett ser vi nya grupper av förare som skaffar sig vattenskoter, som inte har samma sjövana som fritidsbåtsägare traditionellt sett har.
 • Vattenskotern är enkel att transportera, sjösätta och förvara. Den attraherar många som alternativ till en båt.
 • Vattenskotrar lockar till ett annat, mer lekbetonat beteende på sjön (i vissa fall busåkande), som i flera avseenden kan liknas vid moped- och motorcykelåkande på land.
 • I synnerhet i storstadsområdena, och på platser där många människor vistas sommartid och behöver samsas om utrymmet, upplevs vattenskotrar som störande och ofta också som farliga. Från andra platser längs kusten handlar klagomålen mer om att man får friden förstörd.
 • I storstadsområdena förekommer andra typer av brottslighet i anslutning till vattenskotrar. Vattenskotern har i vissa kriminella kretsar blivit en statussymbol.
 • Vår bild är att bruket av vattenskoter de senaste åren har ökat längs hela kusten:
  • Många kör vattenskoter i grupp vilket också kan leda till negativa upplevelser hos andra som vistas på sjön och i kustområdena.
  • Det finns inga tecken på att framförandet av vattenskoter skulle utgöra något större hinder för sjöfarten.
  • Många hyr vattenskoter för att komma ut på sjön eller få några timmars förströelse.

Vattenskotrar i Kustbevakningen

Kustbevakningen använder sig sedan många år tillbaka av vattenskotrar. Skotrarna är effektiva och viktiga arbetsredskap som används vid både sjöräddningar samt vid kontroll- och övervakningsverksamhet.

Vid sjöräddningslarm är tiden oftast avgörande och tack vare vattenskoterns hastighet kan vi snabbt komma på plats för att rädda liv. Vattenskotrarna gör också att vi kan arbeta i svårtillgängliga områden eftersom de klarar av att gå in på mycket grunt vatten och inte skapar svall i samma utsträckning som våra andra båtar.

För att få köra vattenskoter i Kustbevakningen krävs en obligatorisk vattenskoterutbildning som varvar teori med praktik. I utbildningen lär man sig bland annat att manövrera och hantera vattenskotern vid höga hastigheter och i öppet hav. Det krävs sedan regelbunden övning för att hålla kunskaperna färska.

Obligatoriskt förarbevis eller körkort

Att ha god kunskap om sjön och de regler som gäller ser Kustbevakningen som en viktig förutsättning för en hög sjösäkerhet. Vi ser positivt på en ökad reglering, till exempel kompetenskrav i form av ett förarbevis eller körkort, men är öppna för att det också bör gälla för snabbgående båtar, det vill säga gälla mer generellt än avgränsat till enbart vattenskoter. Hur ett förarbevis skulle kunna införas mer konkret behöver föregås av en djupare analys som tar hänsyn till gällande lagstiftning. Vi anser vidare att en reglering bör kompletteras med straffrättsliga sanktioner.